Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли

Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 04.07.2024 година /четвъртък/ от 10:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния 


Д Н Е В Е Н Р Е Д  :

 

1. Обявяване на решение на Общинска избирателна комисия – Симитли за избран кмет на кметство – село Брежани и полагане на клетва.

Докл. Величка Ушатова – Предс. ОИК - Симитли

2. Приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. на община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПОС: Зъболекарски кабинет с площ от 16 кв.м., находящ се на първи етаж в сграда „Кметство, здравна служба" в УПИ XIV, находящ се в кв. 14, целият имот с площ от 1904,25 по регулационния план на село Полена, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПОС: Терен от 16 кв.м., находящ се в кв. 26 А, по плана на град Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Тото пункт".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.44.72, с НТП „Нива", с площ от 4274 кв.м. и ПИ с идентификатор 22753.44.69, с НТП „Нива", с площ от 3075 кв.м., находящи се в местността „Старо Осеново", землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.64.8, с НТП „Друг вид земеделска земя", находящ се в местността „Бела поляна", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 1070 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

7. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 61978.8.11, с НТП „Нива", с площ от 4709 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.7, с НТП „Нива", с площ от 5309 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.6, с НТП „Нива", с площ от 2025 кв.м., ПИ с идентификатор 61978.8.4, с НТП „Нива", с площ от 7372 кв.м. и ПИ с идентификатор 61978.8.3, с НТП „Нива", с площ от 4019 кв.м., находящи се в местността „Браткото", землището на село Ракитна, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

8. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.44.17, с НТП „Нива", находящ се в местността „Калника - Воденица", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 958 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

9. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.9.5, с НТП „Изоставена орна земя", с площ от 8415 кв.м., находящ се в местността „Дъбчевица"; ПИ с идентификатор 22753.23.54, с НТП „Нива", с площ от 21183 кв.м., находящ се в местността „Горно Осеново" и ПИ с идентификатор 22753.1.3, с НТП „Изоставена орна земя", находящ се в местността „Валога", с площ от 17428, землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

10. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 57203.49.35, с НТП „Друг вид земеделска земя", находящ се в землището на село Полето, община Симитли, с площ от 327 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

11. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.29.42, с НТП „Нива", находящ се в местността „Чифлика", землището на село Долно Осеново, община Симитли, с площ от 8571 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

12. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.74.774, с НТП „Изоставена нива", находящ се в местността „Калището", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 1748 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

13. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 06238.10.45, с НТП „Нива", находящ се в местността „Качевци", землището на село Брежани, община Симитли, с площ от 1151 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

14. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти ЧОС: ПИ с идентификатор 22753.83.72, с площ от 1761 кв.м. и ПИ с идентификатор 22753.83.81, с площ от 1838 кв.м., с НТП „ Друг вид земеделска земя", находящи се в местността „Чардака", землището на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

15. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 17405.96.6, с НТП „Изоставена нива", находящ се в местността „Ширината", землището на село Градево, община Симитли, с площ от 394 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

16. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 66460.55.1, с НТП „Нива", находящ се в местността „Горна Драчевица", землището на град Симитли, с площ от 12959 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

17. Вземане на решение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот ЧОС: ПИ с идентификатор 57203.21.11, с НТП „Нива", находящ се в местността „Долната чукма", землището на село Полето, община Симитли, с площ от 1933 кв.м.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

18. Вземане на решение за отпускане на еднократни социални помощи.

Докл. Предс. КСДЗОКСВ

19. Изменение в структурата на Общинска администрация – град Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

20. Издаване на запис на заповед от община Симитли в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.396-0005-C03 от 20.03.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА", Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие) на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция на ул. „Прилеп", гр. Симитли и улиците „Малчика" и „Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

21. Издаване на запис на заповед от община Симитли в полза на ДФ "Земеделие", обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.396-0005-C03 от 20.03.2023 г. по процедура BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА", Приоритетни оси: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР – водено от общностите местно развитие) на Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони" 2014 – 2020 г. за проект „Реконструкция на ул. „Прилеп", гр. Симитли и улиците „Малчика" и „Иван Вазов" в с. Крупник, община Симитли".

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

22. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ, подробен устройствен план - план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя от „Нива" за „Смесена многофункционална зона - Смф", заявен от Борислав Стойнев Ковачев в Поземлен имот с идентификатор 40052.57.5 (четири нула нула пет две точка пет седем точка пет), находящ се в с. Крупник, община Симитли, област Благоевград по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-468/16.07.2019 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с.Крупник, местност "Паметника", с площ от 3237 кв.м. (три хиляди двеста тридесет и седем квадратни метра).

Приложение 1

Докл. Предс. КУТОРС

23. Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на община Симитли.

Докл. Предс. КУТОРС

24. Разходване на сумата в размер на 432 255,2 лева /четиристотин тридесет и две хиляди двеста петдесет и пет лева и двадесет стотинки/, заплатена като главница и лихва по изпълнително дело №180513137/2018 год. На РИОСВ – Благоевград

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

25. Даване на съгласие крайният срок за издължаване на кредита по Договор за кредит ДБ-8049-5333/13.12.2021г., подписан между община Симитли, като кредитополучател и „ИНВЕСТБАНК" АД, като кредитор, да се продължи от 28.07.2024г. на 28.10.2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

26. Допускане за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за улична регулация (ПУР) за проектиране на нова улица от нова о.т.1001 до нова о.т. 1005 и Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация с обхват УПИ УПИ I, УПИ III, УПИ V, УПИ VI, УПИ VII и УПИ VIII, кв. 1 по парцеларния план на бившия стопански двор на гр. Симитли с цел обособяване на нови УПИ: УПИ XXVII-29, УПИ XXVIII – 29, УПИ XXIX – 29, УПИ – XXX – 29, УПИ XXXI – 30, УПИ – XXXII – 31, УПИ XXXIII – 42, УПИ XXXVII - 32 и УПИ – XXXV - 28, в кв. 1 по регулационния план на гр. Симитли, внесено със заявление с вх. № 92-00-638 / 28.06.2024г.

Приложение 1

Докл. Предс. КУТОРС

27. Именуване на сцената в село Градево на името на Димитър Янев.

Докл. Предс. СДЗОКСВ

28. Приемане на Отчет на Общински съвет – Симитли и неговите комисии за периода 01.12.2023 г. – 31.05.2024г. на Председателя на Общински съвет – Симитли.

Докл. Предс. Предс. ОбС

ЗАПОВЯДАЙТЕ!