Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
header_simitli
Portal of Simitli Municipality

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

E-mail Print PDF

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Last Updated on Monday, 15 March 2021 09:15
 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

          Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

        Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

        I. Ограничителни мерки на Европейски я съюз са дипломатически  

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага. 

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • § гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност; 
 • § опазване на мира; 
 • § консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право; 
 • § предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност 

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

Read more...
 

Антикорупция

E-mail Print PDF

Списък на подалите декларация по чл.35,ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Last Updated on Wednesday, 24 June 2020 14:43
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Notes

Издаване на разрешително за водовземане от подземни води заявител "Ликовци " ЕООД"

Прикачени файлове

 
Уведомление

ДО

КИРИЛ ДАМЯНОВ КАЧУЛСКИ - ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ № 16

ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА КАЧУЛСКА - ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ № 16

Относно: Постъпило постановление с вх. № 11-00-46/15.11.2023 г. от Районна прокуратура Благоевград за състоянието на сградите и тяхната законност на територията на Община Симитли.

Read more...
 
Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 19.02.2024 година  /понеделник/ от 10:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

 

 

1. Комисия по финанси и бюджет, икономика, приватизация, следприватизационен контрол, управление на общинската собственост и контрол по изпълнение на концесионните договори – 17:45 часа;

2. Заседание на всички ПК – 18:00 часа при следнияÂÂ

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Приемане на бюджет на Община Симитли за 2024г.

Приложение 1

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

2. Вземане на решение за определяне на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Симитли и приемането на бюджетните им сметки за 2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3. Вземане на решение за определяне на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани от Община Симитли през 2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4. Вземане на решение за определяне на максималния размер на общинския дълг, на общинските гаранции и плащания по дълга за 2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5. Вземане на решение за определяне на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Община Симитли през 2024г. и наличните към края на 2023г. поети ангажименти за разходи.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6. Вземане на решение за определяне на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат за бъдат поети от Община Симитли през 2024г. и наличните към края на 2023г. задължения за разходи.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

7. Вземане на решение за приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности в приходната и разходната част, както следва за 2025, 2026 и 2027г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

8. Вземане на решение за приемане на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Симитли за 2024г., съгласно Приложение № 1.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

9. Вземане на решение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Симитли за периода 01.06.2023г. – 30.11.2023г.

Докл. Предс. ОбС

10. Вземане на решение за приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г. на Община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

11. Вземане на решение за продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда Валентин Сребров Каменов, недвижим имот ЧОС: УПИ II (втори), пл. сн. № 330 (триста и тридесет), с площ от 689 кв. м. (шестстотин осемдесет и девет квадратни метра), находящ се в кв. „Под училището", по регулационния и кадастрален план на с. Долно Осеново, общ. Симитли

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

12. Вземане на решение за приемане на Годишен план за паша за 2024г.

Докл. Предс. КЗГООСВ

13. Вземане на решение за актуализиране структурата на общинско звено „Заведения за социални услуги" – гр. Симитли

Докл. Предс. КСДЗОКСВ

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд