Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
header_simitli
Portal of Simitli Municipality

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

E-mail Print PDF

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Last Updated on Tuesday, 27 February 2024 15:17
 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

          Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

        Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

        I. Ограничителни мерки на Европейски я съюз са дипломатически  

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага. 

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • § гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност; 
 • § опазване на мира; 
 • § консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право; 
 • § предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност 

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

Read more...
 

Антикорупция

E-mail Print PDF

Списък на подалите декларация по чл.35,ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Last Updated on Wednesday, 24 June 2020 14:43
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Notes

Уведомление

До

„СК ЕЛЕКТРИК“ ЕООД

общ. Благоевград, гр. Благоевград,

ул. Доктор Христо Татарчев № 38, бл. 38, вх. В, ет. 4

Read more...
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 16.05.2024 година  /четвъртък/ от 15:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

1.Вземане на решение за откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

2.Вземане на решение за даване на съгласие Община Симитли да придобие от Държавата безвъзмездно правото на собственост върху имот: Горски пункт със 80 кв.м. застроена площ, разположен в имот 118, по кадастралния план на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3.Вземане на решение за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

4.Вземане на решение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

5.Вземане на решение за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на територията на Община Симитли (НРПУРОИ).

Докл. Предс. КМСНБЕПП

6.Вземане на решение за приемане на „План за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптиране към изменението на климата на община Симитли за периода 2024 – 2030 година.

Приложение

Докл. Предс. КМСНБЕПП

7.Вземане на решение за дофинансиране на делегираната от държавата дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

8.Вземане на решение за даване на съгласие да бъдат отпуснати средства за провеждане на теренни археологически проучвания в местността „Равен“, село Брежани, община Симитли, съгласно приложената План-сметка.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

9.Вземане на решение за приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г. на община Симитли.

Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

10.Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост: Терен от 9,91 кв.м., находящ се в площадното пространство по плана на гр.Симитли, преставляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Сладоледена къща“.

Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

11.Вземане на решение за разходване на средствата от отпуснат временен безлихвен заем по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

12.Вземане на решение за отпускане на еднократна социална помощ.

Докл.Предс.КСДЗГООСВ

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

 
Справка за постъпили предложения

Справка 1

Справка 2

Справка 3

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70
ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд