Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Община Симитли
Portal of Simitli Municipality

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

E-mail Print PDF

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Last Updated on Monday, 15 March 2021 09:15
 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

          Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

        Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

        I. Ограничителни мерки на Европейски я съюз са дипломатически  

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага. 

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • § гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност; 
 • § опазване на мира; 
 • § консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право; 
 • § предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност 

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

Read more...
 

Антикорупция

E-mail Print PDF

Списък на подалите декларация по чл.35,ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Last Updated on Wednesday, 24 June 2020 14:43
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Notes

СЪОБЩЕНИЕ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 08.12.2023 година /петък/ от 11:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния дневен ред:

1.Вземане на решение за избор на временна комисия за изготвяне на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Симитли, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

                                                                                                                                                       Докл. Предс. ОбС – Симитли

2.Вземане на решение за определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

                                                                                                                                                       Докл. Предс. ОбС – Симитли

3.Издаване на Запис на заповед от Община Симитли в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ финансирането на разходите за ДДС върху авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.019-0015-C01 от 26.07.2023 г. по процедура BG06RDNP001-7.019 ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

                                                                                                                                                    Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4.Издаване на Запис на заповед от Община Симитли в полза на ДФ „Земеделие", обезпечаващ авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.019-0015-C01 от 26.07.2023 г. по процедура BG06RDNP001-7.019 ПЪТИЩА „СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И/ИЛИ РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯТА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ КЪМ ТЯХ" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

                                                                                                                                                  Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5.Вземане на решение за постановяване на решения във връзка с изпълнение на проект ,,Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на регионална система за управление на отпадъците на Регион Благоевград", с административен Договор №BG16M1OP002-2.004-0001-C04, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.004 ,,Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци", по приоритетна ос 2 ,,Отпадъци" на Оперативна програма ,,Околна среда" 2014-2020 г.

                                                                                                                                                 Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6.Вземане на решение за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за „Трасе на външно кабелно ел. захранване – 20 Kv", което започва от съществуващ нов ЖР стълб от ВЕЛ 20Kv, „Асфалтова база" подстанция „ Симитли", който ще се постави в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 66460.464.662.

                                                                                                                                                 Докл. Предс. КУТОРС

7. Вземане на решение за одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР) за частично изменение на Улична регулация по ул. „Васил Левски" и ул. „Вихрен", както и частично изменение на парцели в кв. 28, кв.85 и кв.71 по Регулационния план на гр. Симитли.

                                                                                                                                                 Докл. Предс. КУТОРС

                                                       

                                                                                                                                                                           ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 
Уведомление

До

Зоя Христова Величкова - Гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Марин Големинов“ №23

Димитрина Божинова Люнгова - гр. Сандански, ул. „Борис Сарафов“ № 18

Read more...
 
Заповеди относно спечелини търгове
Заповеди
 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд