Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
header_simitli
Portal of Simitli Municipality

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

E-mail Print PDF

Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли

Last Updated on Tuesday, 27 February 2024 15:17
 

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

          Ограничителните мерки са инструмент, който има за цел да доведе до промяна и/или да ограничи дейности или политики, като например нарушаване на международното право, правата на човека или политики, които не зачитат правовата държава и демократичните принципи. Ограничителните мерки са превантивен и ненаказателен инструмент в рамките на външната политика и действат като своевременен отговор на негативни политически промени и развития, като едновременно с това се изпраща силно политическо послание.

        Мерки като оръжейно ембарго, ограничения върху вноса и износа, финансови ограничения (замразяване на активи, забрана за операции с парични средства и икономически ресурси), както и ограничения за достъп (забрани за визи или забрани за пътувания на конкретни лица, както и тяхното транзитно преминаване през територията на съответната държава) са някои от най-често използваните ограничителни мерки за постигане на целите на външната политика.

        I. Ограничителни мерки на Европейски я съюз са дипломатически  

Ограничителните мерки са важен инструмент  на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз. Ограничителните мерки се използват от ЕС като част от интегриран и всеобхватен политически подход, включващ политически диалог, допълнителни усилия и употреба на други инструменти, с които Съюзът разполага. 

Основните цели при приемането на ограничителни мерки са:

 • § гарантиране на ценностите на ЕС, неговите основни интереси и сигурност; 
 • § опазване на мира; 
 • § консолидиране и подкрепа на демокрацията, правовата държава, правата на човека и принципите на международното право; 
 • § предотвратяване на конфликти и укрепване на международната сигурност 

Ограничителните мерки имат за цел да предизвикат промяна в политиката или поведението на лицата, към които са насочени, с оглед насърчаване на целите на Общата външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз.

Те могат да бъдат насочени към:

Read more...
 

Антикорупция

E-mail Print PDF

Списък на подалите декларация по чл.35,ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ за 2019 г.

Last Updated on Wednesday, 24 June 2020 14:43
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2

Notes

Уведомление

До

Йосиф Марков Благов - жк. Пейо К. Яворов, бл. № 1, ет. 2, ап.5, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил

Кирил Марков Благоев - с. Големо село,, общ. Бобов Дол , обл. Кюстендил

Пенка Иванова Янева - жк. Красно село, кв. Борово, бл. № 222А, вх. Д, ет. 8, ап. 120, гр. София, общ. Столична, обл. София

Васил Георгиев Величков - гр. Симитли, ул. Марек № 6,, общ. Симитли, обл. Благоевград

Константина Георгиева Величкова - гр. Симитли, ул. Марек № 6,, общ. Симитли, обл. Благоевград

Кристина Спасова Коен - с. Крупник, ул. Георги Димитров № 14 А,, общ. Симитли, обл. Благоевград

Георги Спасов Табачки - с. Крупник, ул. Георги Димитров № 14 А,, общ. Симитли, обл. Благоевград

Яна Владимирова Цинцова - гр. Петрич, ул. Плевен № 4 ,, общ. Петрич, обл. Благоевград

Елена Асенова Томанова - с. Брежани, жк. Миньор № 8, общ. Симитли , обл. Благоевград

Красимир Павлов Томанов - с. Брежани, жк. Миньор № 8, общ. Симитли , обл. Благоевград

Владимир Павлов Томанов - с. Брежани, жк. Миньор № 13 Б, общ. Симитли , обл. Благоевград

Маргарита Борисова Благоева - с. Брежани, ул. Рангел Димитров № 12 А, общ. Симитли , обл. Благоевград

Благой Томанов Благов - с. Брежани, ул. Рангел Димитров № 12 А, общ. Симитли , обл. Благоевград

Златка Томанова Стоименова - с. Полето,общ. Симитли , обл. Благоевград

Валери Благов Стронски - с.Брежани, жк.Миньор № 14, общ. Симитли, обл. Благоевград

Read more...
 
Уведомление

До

Илия Александров Докузов - ул. Предел № 93, гр. Симитли, имот  № 66460.384.9

Катина Александрова Петрова - ул. Хан Омуртаг № 3, ет.3, гр. Благоевград, имот  № 66460.384.9

Симеон Александров Манов - ул. Демокрация № 13, вх. А, ет.2, ап.4, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, имот  № 66460.384.7

Александър Методиев Тепавичаров - р-н Сердика, ж.к. „Фондови Жилища“, № 211, вх. Б, ет.2, ап. 38, гр. София, общ. Столична, имот  № 66460.384.7

Димитрина Стоянова Кьосева - ул. Иларион Макариополски”, № 24, вх. А, ет.4, ап.13, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, имот  № 66460.384.7

Йордан Симеонов Трайков - ул. Демокрация № 13, вх. А, ет.5, ап.14, гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, имот  № 66460.384.7

Благой Сотиров Данаилов - ул. Предел № 30, гр. Симитли, имот  № 66460.384.11

Богомил Миланов Христов - ул. Херсон № 2, с. Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен, имот  № 66460.384.11

Величка Миланова Христова - ул. Херсон № 2, с. Близнаци, общ. Хитрино, обл. Шумен, имот  № 66460.384.11

Стефчо Миланов Христов - ул. Дедеагач № 11, вх.2, ет.4, ап.36, гр. Шумен, общ. Шумен, имот  № 66460.384.11

Стоян Христов Данаилов - ж.к. Запад № 4, ет. 6, ап. 16, гр. Благоевград, общ. Благоевград, имот  № 66460.384.11

Цветанка Христова Данаилова - ж.к. Запад № 4, ет. 6, ап. 16, гр. Благоевград, общ. Благоевград, имот  № 66460.384.11

Read more...
 
Съобщение за заседание на постоянните комисии към ОбС - Симитли

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 28.02.2024 година /сряда/ от 17:30 часа ще проведе заседание на всички постоянни комисии в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1.Вземане на решение за поемане на краткосрочен дълг - безлихвен заем за сметка на централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси от Община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

2.Вземане на решение за предоставяне мандат на кмета на община Симитли да участва в редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр.Благоевград, насрочено на 19.03.2024г.  Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3. Вземане на решение за отменяне на Решение № 870 от Протокол № 80 от заседание на Общински съвет – Симитли, проведено на 31.08.2018г.  Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД


ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 

Map of the Municipality

Simitli

Jelezniza

Suhostrel

Sushiza

Mayor of municipality

e_uslugi_350_70front_office_350_70

Investigation

ОПАК

ПРОЕКТ " Подобряване на качеството на административното обслужване и модернизиране на административните услуги в община симитли"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд