Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 16.05.2024 година  /четвъртък/ от 15:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

1.Вземане на решение за откриване на процедура за финансово оздравяване на Община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

2.Вземане на решение за даване на съгласие Община Симитли да придобие от Държавата безвъзмездно правото на собственост върху имот: Горски пункт със 80 кв.м. застроена площ, разположен в имот 118, по кадастралния план на село Долно Осеново, община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3.Вземане на решение за приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

4.Вземане на решение за приемане на Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

5.Вземане на решение за приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на територията на Община Симитли (НРПУРОИ).

Докл. Предс. КМСНБЕПП

6.Вземане на решение за приемане на „План за намаляване на емисиите на парниковите газове и адаптиране към изменението на климата на община Симитли за периода 2024 – 2030 година.

Приложение

Докл. Предс. КМСНБЕПП

7.Вземане на решение за дофинансиране на делегираната от държавата дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

8.Вземане на решение за даване на съгласие да бъдат отпуснати средства за провеждане на теренни археологически проучвания в местността „Равен“, село Брежани, община Симитли, съгласно приложената План-сметка.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

9.Вземане на решение за приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г. на община Симитли.

Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

10.Вземане на решение за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост: Терен от 9,91 кв.м., находящ се в площадното пространство по плана на гр.Симитли, преставляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Сладоледена къща“.

Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

11.Вземане на решение за разходване на средствата от отпуснат временен безлихвен заем по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси.

Докл.Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

12.Вземане на решение за отпускане на еднократна социална помощ.

Докл.Предс.КСДЗГООСВ

ЗАПОВЯДАЙТЕ!