Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли

Проект за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли

ПРОЕКТ

Уважаеми жители на община Симитли, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, считано от 11.04.2023г., Община Симитли, чрез настоящото публикуване за обществени консултации, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли на e-mail: obа@simitli.bg или в деловодството на Община Симитли, ул. „Христо Ботев“ № 27.

ВНОСИТЕЛ: АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

ДОКЛАД С МОТИВИ:

  1.  Причини, които налагат приемането на изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли. 

          Причината, налагаща приемането на настоящата промяна е необходимостта от унифициране на подзаконовия нормативен акт с този от по-висш ранг, както и изпълнение на делегирани от законодателя на местната власт конкретни правомощия в областта на регулирането и администрирането на местни такси. 

 

1. Принцип на необходимост:

          Спазване и изпълнение разпоредбата на чл. 71, т. 3 от ЗМДТ. Съгласно разпоредбата на чл. 71 от ЗМДТ, не се събира такса по:

  1. Услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битови отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец;
  1. Услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации и е подадена декларация по образец.

Декларацията се подава до 31 октомври на предходната година от собствениците/ползвателите с учредено вещно право на ползване.

Горепосоченото обстоятелство налага необходимостта от приемане на изменението в наредбата.

 

2. Принцип на обоснованост:

          Осигуряване на законосъобразност по отношение на правото на задължените лица на освобождаване от плащане на такса за битови отпадъци.

 

3. Принципите на предвидимост и откритост:

          Проектът, с мотивите и частичната предварителна оценка на въздействието на проекта на изменението на Наредбата, ще бъде достъпен на сайта на общината: www.simitli.bg и навременно информиране на всички субекти и заинтересовани лица, които ще могат да изпратят своите становища и предложения.

 

4. Принцип на съгласуваност:

          Проектът за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли, с мотивите и частичната предварителна оценка на въздействието на проекта са публично предоставени на заинтересованите групи чрез интернет страницата на Община Симитли, като ще бъдат взети предвид направените в хода на обсъждането становища и предложения.

 

5. Принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност:

          При изработването на Проекта на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли са спазени принципите на субсидиарност, пропорционалност и стабилност, както и разпоредбите на Закона за нормативните актове.

 

ІІ. ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА.

          Целта, която се поставя с приемането на изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли, е необходимостта от унифициране на подзаконовия нормативен акт с този от по-висш ранг, както и изпълнение на делегирани от законодателя на местната власт конкретни правомощия в областта на регулирането и администрирането на местните данъци.

 

ІІІ. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА.

          За прилагане на измененията в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли, не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

ІV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ.

          Резултатите, които се очакват от планирането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигането на целите, наложили приемането на същите.

 

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

          Предлаганото изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези от европейското законодателство. Наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания нормативен акт с правото на Европейския съюз и доколкото тези норми са транспортирани и въведени в националното законодателство на Република България.

          Принципите на местното самоуправление и местната администрация са най-непосредствено изразени в Европейската харта за местното самоуправление. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местното самоуправление, с оглед задоволяването на потребностите на населението чрез ефективно изпълнение на обществените задължения, възложени по принцип на властите, които са най-близо до гражданите. Доколкото настоящият проект има за предмет изменение на подзаконов акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет Симитли като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, при спазване на разпоредбите и целите на националното и местното законодателство. Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление. В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена частична предварителна оценка на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт.

 

Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Симитли в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 71 от ЗМДТ, чл. 8 във връзка с чл. 15, ал. 1 от ЗНА, предлагам на Вашето внимание следният

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

 

  1. Приема изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Симитли, както следва:

 

Текстът на Чл. 8, ал. 2 „Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на граждани и фирми, които няма да се ползват през цялата година и собствениците, респективно ползвателите с учредено вещно право на ползване, са подали декларация по образец /Приложение № 2/“, се изменя и придобива следната редакция: „Не се събира такса за:

1. Услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битови отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;

2. Услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битови отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец /Приложение № 2/“;

3. Услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съответните съоръжения и инсталации и е подадена декларация по образец /Приложение № 3/.

 

Текстът на Чл. 8, ал. 3 „Декларацията се подава в срок от 1 ноември до 31 декември от собствениците/ползвателите с учредено вещно право на ползване“, се изменя и придобива следната редакция: Декларацията се подава до 31 октомври на предходната година от собствениците/ползвателите с учредено вещно право на ползване.

 

Декларация чт.71,т2

Декларация чл71,т.3

Оценка на въздействието

Справка за постъпили предложения и становища