Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Открити процедури Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Симитли и на втор

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Симитли и на втор

 

документация публикувана на 03.09.2019г.

Съобщение за отвяране на предлаганите цени - публикувано на 24.09.2019

Протокол 1 - публикуван на 13.12.2019 г.

Протокол 2 - публикуван на 13.12.2019 г.

Протокол 3 - публикуван на 13.12.2019 г.

Заповед спечелил - публикувана на 13.12.2019 г.

 

 

 

 

 

Информация за преписката

Възложител: Община Симитли
Номер: 00895-2019-0005
Адрес на профила на купувача: http://simitli.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=73&Itemid=151&lang=bg
Процедура: Публично състезание
Описание: Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител – координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на Община Симитли и на второстепенните разпоредители. В случай на необходимост, в рамките на срока на действие на договора, Възложителят си запазва правото да включва нови обекти, за които ще заплаща по договорената с изпълнителя цена, както и да иска изключване на посочени в техническата спецификация обекти

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1 931398 Решение за откриване на процедура (ЗОП) 03.09.2019 03.09.2019
2 931403 Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 03.09.2019 03.09.2019