Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДМЯРКА 7.2 ПРСР

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПОДМЯРКА 7.2 ПРСР

Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ за 2019 г публикуван на 16.03.2020г.

Отчет /Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Симитли за 2019 г.

"Нов евро проект стартира в Община Симитли по Оперативна програма "Околна среда" с наименование "„Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли" по Договор за БФП № BG16M1OP002-2.010-0030-C01, по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020", Приоритетни оси: „Отпадъци" по Процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14" - публикувана на 16.05.2020г.

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сгради, в които се предоставят обществени услуги – собственост на община Симитли"

„Изграждане на физкултурен салон на територията на СУ "Св. Св. Кирил и Методиий", с местоположение: ПИ 179, кв. 11 по плана на с. Крупник, община Симитли“.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 ПРСР - Пътен проект на община Симитли

Типови профили - модел - публикувано на 09.09.2016 г.

Покана за пазарни консултации - публикувана на 09.09.2016 г.

Примерен - незадължителен образец на оферта община Симитли - публикуван на 09.09.2016 г.

Заповед за определяне на разход - публикувана на 16.09.2016 г.

Оферта Интерхолд пазарни консултации - публикувана на 16.09.2016 г. 

Оферта Парсек груп - публикувана на 16.09.2016 г. 

Оферта Растер пазарни консултации - публикувана на 16.09.2016 г.

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Училище - Симитли

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ПОДМЯРКА 7.2 Училище-2 - Симитли

ОБЯВЛЕНИЕ за прием на документи за длъжност   „Организатор на мероприятия/модератор" - публикувана на 11.06.2020