Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
31 Община Симитли отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция
32 Община Симитли обявява прием на документи за 2 работни места длъжност "Технически Сътрудник" в социално предприятие - копирен център в клуб на инвалида "КУРАЖ"
33 Община Симитли обявява прием на документ за 4 работни места за длъжност "Детегледачка" в Детски кът на работното място "Радост"
34 Община Симитли отправя покана до всички заинтересовани финансови институции за предоставяне на оферта за участие в процедура за избор на финансова институция
35 Краткосрочна програма за повишаване на енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници и биогорива 2021 - 2023 г. на Община Симитли
36 ОБЯВА
37 Във връзка с изпълнението на проект „Прилагане на социално-икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Симитли“, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобр
38 Одитен доклад №0400310520 на СМЕТНА ПАЛАТА относно консолидиран финансов отчет на община Симитли за 2019г. И приложеният към него заверен финансов отчет
39 О Б Я В Л Е Н И Е
40 Във връзка с подписан между община Симитли и ДФ „Земеделие“ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.005-0011 днес се изготви и подписа акт образец 2
 
Page 4 of 5