Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало ПРОЕКТИ
ПРОЕКТИ
Title Filter     Display # 
# Article Title
31 О Б Я В Л Е Н И Е
32 Във връзка с подписан между община Симитли и ДФ „Земеделие“ Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.005-0011 днес се изготви и подписа акт образец 2
33 Рекултивация на депо за битови отпадъци – Симитли
34 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „СТРУМА – СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001-19.396 МИГ СТРУМА - СИМИТЛИ, КРЕСНА И СТРУМЯНИ МЯРКА 7.2
35 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година ПОДМЯРКА 7.2 "ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА" ОТ МЯРКА 7 "ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"
36 Отчет за краткосрочните програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за Община Симитли - 2019 г.
37 Община Симитли информира обществеността, че подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № B2.6C.20 от 29.11.2019г. със следните характеристики:
38 ПРОЕКТ: „СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА В ОБЩИНИТЕ СИМИТЛИ И КРЕСНА“
39 ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 - 2020 година
40 На 20.04.2018 г. община Симитли подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
 
Page 4 of 5