Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Отваряне и оповестяване на предлаганите цени от участниците по ОП по проект “Консултантски услуги по управление и отчетане на проект: “Подобряване на инфраструктурата за спорт и отдих на община Симитли”

Отваряне и оповестяване на предлаганите цени от участниците по ОП по проект “Консултантски услуги по управление и отчетане на проект: “Подобряване на инфраструктурата за спорт и отдих на община Симитли”

ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ
В ДОЛУОПИСАНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомявам, че отварянето и
оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
“Консултантски услуги по управление и отчетане на проект:
“Подобряване на инфраструктурата за спорт и отдих на община
Симитли”, открита с Решение № 864/01.11.2013, ще се състои на
19.12.2013 г. от 16.00 часа в Заседателната зала на ОбА – гр.Симитли.
С уважение,
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Кмет на Община Симитли