Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Проекти на документи Допълнение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

Допълнение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОбС – ГР.СИМИТЛИ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от
Апостол Стефанов Апостолов – кмет на община Симитли

 

относно: Допълнение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

           Уважаема г-жо Председател,

           На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Приема допълнение на НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ, както следва:

В чл. 41 се създава ал. 14 със следната редакция:

Чл. 41, ал. 14 „За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 41, ал. 1 данък за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто”.
КМЕТ: .................................
/Апостол Апостолов/