Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Д О К Л А Д - Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли

Д О К Л А Д - Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОбС – ГР.СИМИТЛИ


Д О К Л А Д


Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли

   важаема г-жо Председател,


   Във връзка с направено предложение за Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли Ви информираме следното:
Целите,които се поставят с допълването са:
Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли е във връзка с привеждането на нормативен акт с акт от по-висока степен.
Финансови и други средства,необходими за прилагането на новата уредба
-    Не се изискват финансови средства .
Очаквани резултати от прилагането,включително финансови ако има такива
- Ще се постигне по-справедливо определяне на задълженията на   имотите които не се ползват през годината  и всички молитвени домове,храмове и манастири в който се извършва богослужебна дейност от законно регистрирани вероизповедания в страната.
Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз
Предлагането допълнение на наредбата е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделните разпоредби на Закона за местните данъци и такси, поради съответствието и с правото на европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

Към настоящия момент няма постъпили нови предложения към предложеното допълнение от физически и юридически лица.

 

КМЕТ:
/Ап.Апостолов/