Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Проекти на документи Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОбС – ГР.СИМИТЛИ

 


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли

             Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли

 

              Уважаема г-жо Председател,

              На основание чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.9 от Закона за местните данъци и такси  предлагам    Общинския съвет да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

Приема изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли както следва:
І .В глава І Общи положения , раздел І чл.7от Наредбата за местните такси и цени на услуги ал.2  придобива следното съдържание:
чл.7 ал./2 /В случаите когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинскит  приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.
ІІ  Алинея /2/ става алинея/3/
ІІІ В глава ІІ чл.17,ал./1/ т.3 /съществуващият текст /:
Проучване,проучване,изграждане,поддържане,експлоатация,закриване имоноторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоражения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци ,включително  отчисленията  по чл. 71 а и чл.71 е от Закона за управление на отпадъците.

се променя както следва:
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

ІV чл.21 т.1 /съществуващият текст/ : Не се събира такса за : Сметосъбиране и сметоизвозване , когато услугата не се предоставя от общината
се изменя както следва:
чл.21 т.1 Не се събира такса за : Сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота;

V В глава ІІ ,раздел І се добавя :
Чл.21а /нов/ Не се събира такса за битови отпадъци за услугите предоставяни за молитвени домове,храмове и манастири в който се извършва богослужебна дейност от законно регистрирани вероизповедания в страната.

КМЕТ:
/Ап.Апостолов/