Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Municipal Council

Функции

ФУНКЦИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

 

Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват  съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.
Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се състои от 17 съветници, избрани от жителите на общината при условия и ред, определени от закона.
Общинският съвет осъществява единната държавна политика на територията на общината.
Общинският съвет извършва своята дейност, съгласно законите на страната и нормативните актове на Министерския съвет.
В своята дейност Общинският съвет се ръководи от следните общи принципи: законност, колегиалност самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения, гарантиране и закрила интересите на жителите на общината, публичност при вземането на решения и при тяхното изпълнение.
Общинският съвет определя политиката за изграждането и развитието на общината и във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от ЗМСМА, свързани с:
Икономиката, общинската собственост, образованието, здравеопазването, културата, благоустройството и комуналните дейности, социалното подпомагане, опазване на околната среда, поддържане на културни, исторически и архитектурни паметници, развитие на спорта, безопасността на движението и обществения ред и др. Той решава и проблеми от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи. В случаите, определени със закон, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
Общинският съвет разглежда и решава въпроси, които:
1.Конституцията и законите на страната изрично му възлагат
2.Следват от решенията на гражданите на Община Симитли
3.Следват от свободата за инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от неговата компетентност или предоставен на друг орган на държавна власт.
Общинският съвет:
1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината;
3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол, приема и изменя отчета за изпълнението му;
6. определя размера на местните такси и цените на услуги;
7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства;
8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на общината в техните органи;
9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или за емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции по ред, определени със закон;
10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват европейските политики за развитие на местните общности.
12. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;
13. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
14. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
15. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и границите на общината;
17. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;
18. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
19. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
20. одобрява символ и печат на общината;
21. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
22. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.