Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Отваряне и оповестяване на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на ...

Отваряне и оповестяване на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на ...

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
П.к. 2730,  гр. Симитли, ул.  “Хр. Ботев”  №27, тел. 0748/72138, 72157,  факс:  0748/72231
ДО
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ
В ДОЛУОПИСАНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомявам, че отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Оптимизиране на административната структура на общините Симитли, Гърмен, Хаджидимово и Кочериново”, открита с Решение № 163 от 15.03.2013 г., ще се състои на 29.07.2013 г. от 15.00 часа в Заседателната зала на ОбА – гр.Симитли.
С уважение,
АПОСТОЛ АПОСТОЛОВ
Кмет на Община Симитли