Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново и ...."

Отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново и ...."

ОБЩИНА СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
П.к. 2730,  гр. Симитли, ул.  “Хр. Ботев”  №27, тел. 0748/72138, 72157,  факс:  0748/72231
До
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ
В ДОЛУОПИСАНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомявам, че Отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Управление и отчитане на дейностите по проект: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново и с. Полето, община Симитли”, открита с Решение № 197 от 25.03.2013г , ще се състои на 29.07.2013г.от 16.00 часа в Заседателната зала на ОбА-гр.Симитли.
С уважение,
Кмет на Община Симитли:................................
(Апостол Апостолов)