Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Публични покани/Обяви Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка

Отваряне и оповестяване на предлагани цени по обществена поръка

До
ЗАИНТЕРЕСУВАНИ УЧАСТНИЦИ
В ДОЛУОПИСАНАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
У В Е Д О М Л Е Н И Е
от
Апостол Стефанов Апостолов – Кмет на Община Симитли
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомявам, че Отварянето и оповестяването на предлаганите цени от участниците, подали оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново и с. Полето, община Симитли”, открита с Решение № 162 от 12.03.2013г.на Кмета на Община Симитли, ще се състои на 29.05.2013г.от 15.00 часа в Заседателната зала на ОбА-гр.Симитли.
С уважение,
Кмет на Община Симитли:................................
(Апостол Апостолов)