Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Местни данъци и такси

МДТ

 

Къде и как да заплатите:

Адрес: ГР.СИМИТЛИ, ул. "Христо Ботев" 27На каса в брой и чрез ПОС терминално устройствоВъв всеки пощ. клон с пощ. запис за данъчно плащане БАНКА: ИНВЕСТБАНК кл. БЛАГОЕВГРАДПо банкова сметка на общината IBAN BG34IORT80498400568400 BIC IORTBGSF

Чрез интернет

Вид плащане 442100 / данък върху недвижимиимоти /

Вид плащане 442400 / такса за битови отпадъци /

Вид плащане 442500 / дданък придобиване /

Вид плащане 442300 / данък превозни средства /
на касите на "Изипей" АД в странатана

чрез сайта epay.bg

работно време:
от Понеделник до Петък
8.30 - 17.00 ч.
тел.: 0748 7 21 38
                                                              
 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ :

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ
ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ТБО ПРИ НЕИЗПОЛЗВАНЕ НА ИМОТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.61H ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54,АЛ.4 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ППС БЕЗ ЛЕК АВТОМОБИЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54,АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.32 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14,АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.117 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО КУЧЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО