Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Наредби ТАРИФА към НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ТАРИФА към НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к 2730,гр.Симитли, ул."Хр. Ботев"27,тел.0748/72246, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Приложение № 1

ТАРИФА към НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

ГЛАВА I

РАЗДЕЛ I

 

За граждани

1. От 7 до 9,40 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти по Приложение № 2 към ЗМДТ.

2. Град Симитли – 7 промила, от които:

(1) 1,8 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци;

(3) 2,60 промила поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места.

3. Село Крупник – 8 промила, от които:

(1) 2,80 промила сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци;

(3) 2,60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места.

4. Село Черниче – 8 промила, от които:

(1)2,80 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

(2)2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци;

(3)2,60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места.

5. Село Железница, с. Полена, с. Полето, с. Брежани – 9,40 промила, от които:

(1) 4,20 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци;

(3) 2,60 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места.

6. Село Долно Осеново – 7,30 промила, от които:

(1) 2,60 промила за ползване на сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

(2) 2,60 промила за ползване на депо за битови отпадъци;

(3) 2,10 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места.

7. Село Градево – 6 промила, от които:

(1) 2,60 промила за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

(2) 2,60 промила за поддържане на депо за битови отпадъци;

(3) 0,80 промила за поддържане на чистота на териториите за обществено ползване в населените места.

8. Село Ракитна, село Мечкул, село Сенокос, село Сухострел, село Докатичево, село Тросково, село Брестово, село Сушица, село Горно Осеново – 5,20 промила, от които:

(1) 2,60 промила за ползване и поддържане на депо за битови отпадъци;

(2) 2,60 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, в които се извършва услугата.

9. За имоти на граждани, които не са застроени, но се намират в регулация 5,20 промила върху данъчната оценка на земята.

10. За имоти на граждани в райони, в които не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване и за имоти, които няма да се ползват през годината да се събира такса само за депо и чистота – промила за съответното населено място.

 

РАЗДЕЛ II

За фирми и юридически лица

 

11. 24 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка съгласно Приложение 2 от ЗМДТ, от които:

(1) 10 промила за сметосъбиране и сметоизвозване – 8 промила за ползване на депо за битови отпадъци;

(2) 6 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места, когато се предоставя услугата.

12. За производствени фирми и предприятия – 32 промила върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на недвижимите имоти от които:

(1) 16 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

(2) 10 промила за ползване на депо за битови отпадъци;

(3) 6 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места/когато услугата се предоставя/.

13. За фирми и други юридически лица, притежаващи и стопанисващи имоти в полупланински и високопланински райони, където не се извършва услугата сметосъбиране и сметоизвозване – 14 промила от по-високата между отчетната им данъчна оценка от които:

(1) 8 промила за ползване на депо за битови отпадъци;

(2) 6 промила за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места/когато се предоставя услугата/.

14. За производствени фирми и предприятия – 16 промила, върху по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка, които се водят като дълготрайни активи по Закона за счетоводството, от които:

(1) 8 промила за сметосъбиране и сметоизвозване;

(2) 5 промила за ползване и поддръжка на депо за битови отпадъци;

(3) 3 промила за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

15. За фирми, предприятия и други юридически лица, притежаващи, стопанисващи имоти в полу- и високопланински район, където не се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, се събира за ползване на депо за битови отпадъци и/или поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване – 7 промила.

(1) за ползването на депо за битови отпадъци – 4 промила;

(2) за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места – 3 промила/когато се предоставя съответната услуга/.

 

ГЛАВА II

РАЗДЕЛ I

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна

 

16. За ползване на тротоари, площади, улични платна, озеленени площи и други терени публична общинска собственост за извършване на търговска дейност чрез поставяне на преместваеми обекти, както следва:

(1) Първа зона: 10 лв. на кв.м. на ден, 80 лв. на месец;

(2) Втора зона: 7 лв. на кв. м. на ден, 60 лв. на месец;

(3) Трета зона: 5 лв. на кв.м. на ден, 50 лв. на месец;

(4) При целогодишно ползване на общински терен, ползвателите заплащат месечна такса, формирана на основата на базисни наемни цени, определени с решение на ОбС – Симитли.

17. За ползване на места, върху които се организира пазар с цел търговия – 3 лв. на кв. м.;

18. За разполагане на маси, столове, витрини пред заведения за хранене и развлечение:

(1) Първа зона: 5 лв. на кв.м. на месец;

(2) Втора зона: 4 лв. на кв.м. на месец;

(3) Трета зона: 3 лв. на кв.м. на месец.

19. За ползване на места за продажба на стоки, при организирани панаири, събори, празници и др. – 10 лв. на кв.м.

20. Издаване на Разрешение за ползване на общински терен за поставяне на преместваем обект- 10 лв.

 

ГЛАВА III

РАЗДЕЛ I

Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини, лагери и общежития

 

21. Отпадат таксите за ползване на детските ясли и детските градини, считано от 01.04.2022 г.

22. За ползване на „Млечна кухня" се събира дневна такса в размер на 1,60 лева. Таксата се заплаща предварително – седмична, преди ползване на услугата.

 

ГЛАВА IV

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ I

Административно-технически услуги. Устройство на територията.

 

23. Срок за извършване на услуга:

(1) Експресна – до 2 работни дни;

(2) Бърза – до 7 работни дни;

(3) Обикновена – до 14 работни дни.

24. 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти – 150 лв.

25. 1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – 40 лв.

26. 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове – 50 лв.

27. 2002 Издаване на удостоверение за скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии – 80 лв.

28. 2005 Учредяване на еднократно право на проектиране и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот – общинска собственост – 30% от общата стойност.

29. 2018 Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти -10 лв.

30. 2024 Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инестиционни проекти са изгубени:

(1) за обекти I-ва категория - 2 лв/кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 100 лв.;

(2) за обекти II-ра и III-та категория - 0,90лв/кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 90 лв.;

(3) за обекти IV-та и V-та категория – 0,60 лв/кв.м. разгъната площ, но не по-малко от 60 лв.;

(4) за линейни обекти – 0,30 лв/лин.м., но не по-малко от 50 лв.

31. 2025 Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива- 40 лв.

32. 2027 Издаване на скица за недвижими имоти:

(1) Експресна – 30 лв.;

(2) Бърза – 20 лв.;

(3) Обикновена – 15 лв.

33. Презаверяване на скици от издаването, на които са изтекли 6 месеца – 5 лв.

34. 2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти – 3 лв. на квадратен метър.

35. 2054 Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж:

(1) за обекти I-ва категория – 3 лв/кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 200 лв.;

(2) за обекти II-ра и III-та категория – 1,20 лв/кв.м. разгъната застроена площ, но не по-малко от 120 лв.;

(3) за обекти IV-та и V-та категория – 1 лв/кв.м. разгъната площ, но не по-малко от 100 лв.;

(4) за линейни обекти – 0,50 лв/лин.м., но не по-малко от 80 лв.

36. 2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове -60 лв.

37. 2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект – 150 лв.

38. 2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV-та и V-та категория – 200 лв.

39. 2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи – 30 лв.

40. 2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот – 20 лв.

41. 2083 Издаване на виза за проектиране:

(1) Експресна – 120 лв.;

(2) Бърза – 90 лв.;

(3) Обикновена – 70 лв.

42. 2084 Издаване на удостоверение за търпим строеж:

(1) За едноетажна постройка:

т.1 паянтова – 70 лв.

т.2 масивна – 90 лв.

(2) За двуетажна постройка:

т.1 паянтова – 90 лв.

т.2 масивна- 140 лв.

43. 2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР вр. чл. 175 от ЗУТ- 80 лв.

44. 2111 Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планови и схеми – 20 лв.

45. 2112 Издаване на разрешение за строеж:

(1) За физически лица – 150 лв.;

(2) За юридически лица – 250 лв.

46. 2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е загубило действието си поради изтичане на срока:

(1) Физически лица – 100 лв.;

(2) Юридически лица – 200 лв.

47. (1) 2115 Попълване/поправка на кадастрален план – безплатно:

(2) Уведомяване за попълване/поправка на кадастрален план и заповеди за одобряването му на заинтересованите страни – 20 лв. плюс 5 лв. за всяко уведомено лице;

48. 2117 Одобряване на подробен устройствен план:

(1) Издаване на заповед за одобряване – 100 лв.;

(2) За обнародване на обявления и решение на Общински съвет – Симитли в държавен вестник – 130 лв.;

(3) Съобщаване на подровен устройствен план и заповеди за одобряването му на заинтересованите страни – 20 лв. плюс 5 лв. за всяко уведомено лице.

49. 2130 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти:

(1) Физически лица – 200 лв.;

(2) Юридически лица – 300 лв.

50. 2517 Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях – 5 лв. плюс 1 лв. на страница.

51. 2519 Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет – 20 лв.

52. 2879 Промяна на предназначението на сгради – 100 лв.

53. 2956 Издаване на разрешение за продължаване на строителството по спрян строеж – 200 лв.

54. Регистриране на технически паспорт – 40 лв.

55. Издаване на удостоверение за „заварен строеж" по смисъла на Параграф 21 от ЗР на ЗУТ и приложимостта на Параграф 6 от ПЗР на Наредба 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти – 150 лв.

56. (1) Издаване на разрешение за прекопаване на улици – 5 лв.

(2) Разрешение за прекопаване на улица се издава след депозит за възстановяване в размер на 150 лв. на квадратен метър за пътно платно и 100 лв. на квадратен метър за тротоар.

57. Издаване на служебна бележка – 10 лв.

 

РАЗДЕЛ II

Административни услуги „Кадастър"

 

58. 2099 Справки(устни и писмени) от кадастъра – 10 лв.

59. 2119 Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство – 20 лв.

60. 2120 Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план – 40 лв.

 

РАЗДЕЛ III

Административни услуги „Контрол по строителството"

 

61. 2097 Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 40 лв.

62. 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 40 лв.

63. 2667 Одобряване на План за управление на строителни отпадъци и/или План за безопасност и здраве – 40 лв.

РАЗДЕЛ IV

Административно-технически услуги Общинска собственост

64. 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот – 20 лв.

65. 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти – 20 лв.

66. 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост – 20 лв.

67. 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти – 20 лв.

68. 2878 Обработване на заявление – декларация за обстоятелствена проверка:

(1) Физически лица – 300 лв.

(2) Юридически лица – 300 лв.

69. Такса по производства на разпореждане с общински недвижими имоти и ограничени вещни права – 300 лв.

 

РАЗДЕЛ V

Административни услуги „Местни данъци и такси"

 

70. 1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси – 10 лв.

71. 2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни – 10 лв.

72. 2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследството – 10 лв.

73. 2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация – 10 лв.

74. 2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства – 5 лв.

75. 2393 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж – 10 лв.

76. 2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване – 10 лв.

77. 2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство – 10 лв.

78. 2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения – безплатно.

79. Такса за притежание на куче – 15 лв.

 

РАЗДЕЛ VI

Административни услуги „Нотариална дейност"

 

80. 2015 Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване – 5 лв.

81. 2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа – за 1-ва страница 3 лв., за всяка следваща 2 лв.

 

РАЗДЕЛ VII

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне

 

82. Срок за извършване на услуга:

(1) Експресна – 1 работен ден;

(2) Бърза – до 3 работни дни;

(3) Обикновена – до 7 работни дни, когато за издаването на удостоверението не е необходима информация от друга община и 14 работни дни, когато е необходима информация от друга община.

83. 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – експресна – 3 лв.

84. 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал – безплатно.

85. 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние – експресна – 10 лв.

86. 2016 Издаване на удостоверение за наследници:

(1) Експресна – 7 лв.

(2) Бърза – 6 лв.

(3) Обикновена – 5 лв.

87. 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина:

(1) Бърза – 10 лв.

(2) Обикновена – 7 лв.

88. 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път – безплатно.

89. 2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението – експресна – 3 лв.

90. 2033 Възстановяване или промяна на име – безплатно.

91. 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път:

(1) Експресна – 5 лв.

(2) Бърза – 4 лв.

(3) Обикновена – 3 лв.

92. 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки:

(1) Експресна – 7 лв.

(2) Бърза – 6 лв.

(3) Обикновена – 5 лв.

93. 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат:

(1) Експресна – 5 лв.

(2) Бърза – 4 лв.

(3) Обикновена – 3 лв.

94. 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт):

(1) Експресна – 7 лв.

(2) Бърза – 6 лв.

(3) Обикновена – 5 лв.

95. 2039 Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. – експресна – 3 лв.

96. 2040 Отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи – безплатно.

97. 2052 Издаване удостоверение за раждане – оригинал – безплатно.

98. 2053 Припознаване на дете – експресна – 10 лв.

99. 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година – експресна – 3 лв.

100. 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца:

(1) Експресна – 7 лв.

(2) Бърза – 6 лв.

(3) Обикновена – 5 лв.

101. 2058 Издаване на справки по искане на съдебните изпълнители – безплатно.

102. 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България:

(1) Бърза – 10 лв.;

(2) Обикновена – 7 лв.

103. 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца:

(1) Експресна – 7 лв.;

(2) Бърза – 6 лв.;

(3) Обикновена – 5 лв.

104. 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат:

(1) Експресна – 5 лв.

(2) Бърза – 4 лв.

(3) Обикновена – 3 лв.

105. 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес:

(1) Експресна – 5 лв.

(2) Бърза – 4 лв.

106. 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина – безплатно.

107. 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена:

(1) Експресна – 7 лв.

(2) Бърза – 6 лв.

(3) Обикновена – 5 лв.

108. 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година – експресна – 3 лв.

109. 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес:

(1) Експресна – 5 лв.

(2) Бърза – 4 лв.

110. 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение:

(1) Експресна – 7 лв.

(2) Бърза – 6 лв.

(3) Обикновена – 5 лв.

111. 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение:

(1) Експресна – 7 лв.

(2) Бърза – 6 лв.

(3) Обикновена – 5 лв.

112. 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – експресна – 10лв.

113. 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес – експресна – 3 лв.

114. 2132 Промяна в актовете за гражданско състояние – безплатно.

115. 2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство – безплатно.

116. 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство(учредено по реда на чл. 155 от СК и по право по чл. 173 от СК) – експресна – безплатно.

117. 2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението:

(1) Експресна – 5 лв.

(2) Бърза – 4 лв.

118. Издаване на удостоверение за българско гражданство – експресна – 5 лв.

119. Заверка на покана декларация за посещение на чужденец в Република България – експресна – 20 лв.

120. Заверка на покана декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са с българско потекло – експресна – 5 лв.

121. За придобиване на ЕГН, заявяване на постоянен и настоящ адрес на чужденци, придобили българско гражданство с Указ на президента на Република България – експресна – 50 лв.

122. Служебна бележка по искане на гражданите:

(1) Експресна – 5 лв.

(2) Бърза – 4 лв.

(3) Обикновена – 3 лв.

123. За ползването на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси:

(1) За единично място:

- за срок до 15 години – 20 лв.;

- за вечни времена – 60 лв.;

(2) За семейни гробни места:

- за срок до 15 години – 30 лв.;

- за вечни времена – 100 лв.

 

РАЗДЕЛ VIII

Административни услуги „Селско стопанство и екология"

 

124. 2006 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския:

(1) Едра дървесина – 4,00 лв. за куб.м.

(2) Средна дървесина – 4,50 лв. за куб.м.

(3) Дребна дървесина – 3,50 лв. за куб.м.

(4) Дърва за огрев – 3,50 лв. за куб.м.

(5) Вършина – 2,00 лв. за куб.м.

125. 2007 Издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения – 80 лв.

126. 2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства – безплатно.

127. 2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения – 100 лв.

128. 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета до 1 дка лозя в селскостопанските земи – 15 лв.

129. 2068 Издаване на транспортен билет за превоз на дървесина – 15 лв.

 

РАЗДЕЛ IX

Административни услуги „Реклама"

 

130. 2100 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи – 250 лв. на година.

131. 2101 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение – 100 лв. на месец.

132. 2121 Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони – 200 лв.

 

РАЗДЕЛ X

Административни услуги „Транспорт"

 

133. 2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране – безплатно.

134. 2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили, превозващи извънгабаритни товари – 10 лв. на км.

135. 2103 Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя – 10 лв. на кв.м. на месец.

 

РАЗДЕЛ XI

Административни услуги „Търговия, туризъм, транспорт"

 

136. 2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечение и издаване на удостоверение – съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

137. 2010 Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон – 150 лв.

138. 2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства – 200 лв. на година.

139. 2047 Категоризация на местата за настаняване – съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

140. 2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризираните места за настаняване и издаване на удостоверение – съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

141. 2050 Прекратяване на категория на туристически обект - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

142. 2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите – 40 лв. на автомобил за година.

143. 2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинка тяга – 100 лв.

144. 2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение – съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

145. 2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект – съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

146. 2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект - съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма.

147. 2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници – 20 лв. на автомобил за година.

 

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли