Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Наредби Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и цени на територията на Община Симитли

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и цени на територията на Община Симитли

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

П.к 2730,гр.Симитли, ул."Хр. Ботев"27,тел.0748/72246, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

ГЛАВА ПЪРВА – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

РАЗДЕЛ I.

Определяне размера на общинските такси и услуги

 

Чл. 1 С тази Наредба се уреждат реда и начина за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Симитли.

Чл. 2. (1) На територията на Община Симитли се събират следните местни такси:

1. за битови отпадъци;

2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

3. за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;

4. за технически услуги;

5. за административни услуги;

6. за откупуване на гробни места;

7. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от центровете за подкрепа за личностно развитие;

8. за притежаване на куче;

9. други местни такси, определени със закон.

(2) На територията на Община Симитли се събират приходи от услуги, извън регламентираните с чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ, по цени, определени с Тарифата (Приложение 1) към тази Наредба.

 

РАЗДЕЛ II.

Определяне и събиране на размера на общинските такси и услуги

 

Чл. 3. (1) Местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата.

(2) Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или по съответната сметка на касите в Община Симитли.

(3) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с предоставянето на услугите, с изключение на тези, за които има друг ред в ЗМДТ.

Чл. 4. (1) Размерът на местните такси и цени се определя в български лева при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5. (1) Пълните разходи на Общината по предоставяне на определена услуга включват:

1. Преките и непреките трудови разходи (работна заплата, допълнителни плащания, здравни, пенсионни и осигурителни вноски);

2. Материални, режийни и други непреки разходи (доставки на материали и услуги, застраховки, командировъчни и наеми);

3. Разходи за управление и контрол;

4. Инвестиционни разходи.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и други актове по неговото прилагане.

Чл. 6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставяне на определената услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.

(2) В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за сметка на общинските приходи.

(3) Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на държавните приходи (споделени данъци, допълваща субсидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републиканския бюджет).

(4) Общинският съвет приема такси в намален размер за предоставяне на административни услуги по електронен път съгласно чл. 10а от Закона за електронното управление.

Чл. 7. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация.

(2) Приходите от местните такси и цени на услуги постъпват в бюджета на общината, освен ако с решението по ал. 3 е определено друго.

(3) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на ал. 1, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат тези такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.

Чл. 8. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 9. Когато на Общината е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.

Чл. 10. В случаите, когато предоставянето на услуги се извършва и от други субекти при пазарни условия, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни разходи.

Чл. 11. (1) Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.

(2) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок по-дълъг от една година, се издава от кмета след решение на общински съвет.

 

РАЗДЕЛ III.

Промяна на размера на местните такси и цените на услугите.

 

Чл. 12. Промяна на размера на местните такси и цените на услугите се извършва по реда на тяхното приемане. Новите такси влизат в сила от първо число на месеца, следващ решението на общинския съвет.

Чл. 13. Общинската администрация поддържа данни за:

1. услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

2. ползвателите на предоставената услуга;

3. изключенията от общата политика;

4. събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

 

ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

Раздел I.

Такса за битови отпадъци

 

Чл. 14. Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от Общината услуги по:

1. събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране;

2. третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации;

3. поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Симитли.

Чл. 15. Таксата се заплаща от:

1. собственика на имота;

2. при учредено вещно право на ползване – от ползвателя;

3. при предоставяне на особено право на ползване – концесия – концесионера;

4. за имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл. 16. (1) Дейностите по предоставяне на услугите по чл. 14 включват:

1. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за услугата по чл. 14, т. 1 от наредбата;

2. третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 14, т. 2 от наредбата;

3. поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване – за услугата по чл. 14, т. 3 от наредбата.

Чл. 17. Таксата се заплаща от:

1. собственика на имота;

2. при учредено вещно право на ползване – от ползвателя;

3. при предоставяне на особено право на ползване – концесия – концесионера;

4. за имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Чл. 18.(1) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общински съвет въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за дейностите по чл. 16 от наредбата.

(2) Размерът на таксата се формира:

1. за жилищни имоти – за услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на места за обществено ползване – на база данъчната оценка на имота или количество на битови отпадъци;

2. за нежилищни имоти – за услуги по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо и поддържане на местата за обществено ползване – съгласно определената основа в чл. 20 и чл. 21 от ЗМДТ, или количество битови отпадъци.

3. когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от Общинския съвет.

4. не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.

Чл. 19.(1) Общината уведомява лицата за дължимите от тях такси за съответния период и по видове услуги, както и сроковете за плащане със съобщение.

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база на действащия размер към 31 декември на предходната година.

(3) Когато в срока по чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ Общинския съвет не е одобрил план-сметката, разходите за обезпеченията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците се включват в съответстващия им за текущата година размер.

Чл. 20.(1) Таксата за битови отпадъци се заплаща в сроковете, определени за данък недвижими имоти – до 30 юни и до 31 октомври, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

Чл. 21.(1) За новопридобитите имоти таксата се събира от началото на следващия месец.

(2) Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се събира включително за месеца, през който е преустановено ползването й.

Чл. 22.(1) Не се събират такси за:

1. Услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битови отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ за имоти, които попадат в райони, в които тези услуги не се предоставят от общината;

2. Услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране и дейността по третиране на битови отпадъци – част от услугата по чл. 66, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, когато имотът е незастроен или не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец (Приложение № 2);

3. Услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, когато задължените лица са сключили договор за обслужване с лица, получили регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците за събиране и транспортиране на битови отпадъци до съответните съоръжения и инсталации и е подадена декларация по образец (Приложение № 3).

(2) Декларацията се подава до 31 октомври на предходната година от собствениците/ползвателите с учредено вещно право на ползване.

(3) В декларацията задължените лица дават изрично съгласие за извършване на проверки от общинска администрация и декларират, че за вписване на неверни данни носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

(4) В течение на годината, обстоятелствата, посочени в декларацията се доказват при необходимост и чрез информация за ползвани през текущата година услуги от „ВиК" ЕООД, „ЧЕЗ – България" АД/ Електрохолд и други.

(5) При констатирано ползване на недвижимия имот таксата се събира в пълен размер.

(6) При промяна на декларираните обстоятелства собствениците/ползвателите с учредено право на ползване, в седем дневен срок от настъпването уведомяват общинска администрация.

Чл. 23.(1) Границите на районите, в които общината е организирала дейности по почистване, видът на предлаганите услуги, честотата на извършването им и организацията на контрола по тяхното изпълнение и качество се определят със Заповед на Кмета на общината, която се обявява публично до 31 октомври на предходната година.

(2) За имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

Чл. 24.(1) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху които са построени.

(2) Освобождаването по предходното изречение е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

 

Раздел II.

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна, озеленени площи и други

 

Чл. 25.(1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, озеленени площи, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица в зависимост от това за какво ще се използва терена, посочен в ал. 1.

(3) Зоните по ал. 1 се определят от общински съвет.

(4) Таксите се определят за ползване на квадратен метър площ за ден и/или на месец.

(5) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.

(6) Общинският орган, издал Разрешението за ползване на мястото, може да го отнема, когато мястото не се използва по предназначение, когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или когато обществените нужди налага това. При отнемане на разрешението за ползване, поради възникнала обществена необходимост, на титуляра на разрешението се възстановява (ако е заплатено еднократно) или приспада (ако се заплаща месечно) сума в размер изчислен пропорционално за времето, за което е отнето разрешението.

(7) при ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от пет дни преди започване на месеца.

Чл. 26. Събраните такси по този раздел се внасят изцяло в приход на местния бюджет.

 

Раздел III.

Такси за детски ясли, детски кухни, детски градини и заведения за социални услуги и млечна кухня

 

Чл. 27. За ползването на детски кухни се събира дневна такса в размер определен в Тарифа /Приложение № 1/ към тази Наредба. Таксата се заплаща предварително – седмично, преди ползване на услугата.

Чл. 28. За ползване на „Млечна кухня" се събира дневна такса в размер, определен в Тарифа /Приложение № 1/ към тази Наредба. Таксата се заплаща предварително – седмично, преди ползване на услугата.

Чл. 29. (1) Лицата, ползващи социални услуги, финансирани от държавния бюджет, заплащат месечна такса в размера, определен с Тарифа утвърдена от Министерския съвет.

(2) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето.

(3) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, транспортни разходи, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на приходите от спонсорство и донорски програми, благотворителни български и чужди организации, даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.

Чл. 30. (1) Лицата, ползващи услугите в системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, калкулирана от разхода за храна, облекло, хигиенни и перилни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода и канализация, битови отпадъци, с изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.

(2). Таксата по ал. 1 се събира до реалния размер, но не повече от 60 % от личния доход на лицето. Разликата до реалния размер на таксата ще се покрива за сметка на общинския бюджет.

(3). Ветераните от войните, ползващи услуги на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 30 % от получаваната от тях пенсия. Разликата до реалния размер на таксата ще се покрива за сметка на общинския бюджет.

(4). Военноинвалидите, ползващи услуги на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер на 30 % от размера на определената такса. Разликата до реалния размер на таксата ще се покрива за сметка на общинския бюджет.

(5) Размерът на издръжката на социалния патронаж се одобрява от ОбС- Симитли за всяка година с приемането на бюджета на общината.

Чл.31. Таксите по този раздел се начисляват и събират от определено длъжностно лице и се внасят в общинския бюджет до 20 число на месеца за който се дължат.

 

Раздел IV

Такси за технически услуги

 

Чл. 32. Таксите за заплащат за техническите услуги, които се извършват от община Симитли и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извън селищните територии.

Чл. 33. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.

Чл. 34. Размерът на таксите за техническите услуги се определя с Тарифа/Приложение 1/ към тази Наредба.

Чл. 35.Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общински органи, организациите на бюджетна издръжка и Българският червен кръст.

Чл. 36. Не се заплаща такса за технически услуги при:

1. допълване(поправки) на одобрен кадастрален план;

2. писмо до съда за издаване на изпълнителен лист за вземания по влязла в сила оценка;

3. освидетелстване на строежи като негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение, когато специализираната комисия установи, че тези условия са налице;

4. отчуждаване на недвижими имоти за строителство и обезщетяване на правоимащите;

5. изменение и отмяна на влязла в сила заповед за отчуждаване и обезщетяване и нова оценка на отчужден имот;

6. определяне на обезщетения за придаваеми недвижими имоти към парцел по дворищнорегулационен план и за техникоустройствени мероприятия;

7. даване на устни справки за кадастрално, регулационното и градоустройственото положение на недвижими имоти;

8. даване на предварителна информация по въпроси на техническото обслужване.

Чл. 37. Технически услуги:

1. издаване на скица за недвижим имот;

2. издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване;

3. презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца;

4. за определяне на строителна линия и ниво на строеж;

5. издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство;

6. заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях;

7. издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект – маси, павилиони, кабини и др.;

8. издаване на Разрешение за ползване на общински терен за поставяне на преместваем обект;

9. издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях;

10. други такси определени в закон.

Чл. 38. (1) Срокът за извършване на технически услуги е 30 дни, с изключение издаване на скица(виза), съгласно чл. 140, ал. 1 от ЗУТ, който е 14 дни от постъпване на заявлението.

(2) За извършване на експресна услуга – издаване на скица (виза), при осигурен пълен комплект документи, услугата се извършва до три работни дни, следващи деня на постъпилото искане.

 

Раздел V

Такси за административни услуги

 

Чл. 39. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат таксите, определени с Тарифа /Приложение № 1/ към тази Наредба.

Чл. 40.(1) Платени услуги по гражданско състояние:

1. издаване на удостоверение за наследници;

2. издаване на удостоверение за идентичност на имената;

3. издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт;

4. издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис – извлечение от акт за смърт;

5. издаване на удостоверение за семейно положение;

6. издаване на удостоверение за родствени връзки;

7. адресна регистрация и/или издаване на удостоверение за постоянен или настоящ адрес;

8. заверка на покана – декларация за посещение на чужденец в Република България;

9. заверка на покана – декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност;

10. легализация на документи по гражданското състояние за чужбина;

11. преписи от документи;

12. всички други видове удостоверения по искане на гражданите;

13. всички други удостоверения по ЗГР.

(2) Не подлежат на таксуване следните услуги:

1. съставяне на акт за раждане и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

2. съставяне на акт за граждански брак и издаване на оригинално удостоверение за раждане;

3. съставяне на акт за смърт и издаване на препис – извлечение от него;

4. отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;

5. учредяване на настойничество и назначаване на попечител;

6. поддържане на регистъра на населението;

7. отразяване на промяна на име в регистрите по гражданско състояние на населението;

8. издаване на удостоверение за наследствена пенсия.

9. и всички други удостоверения по ЗГР.

Чл. 41. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер определен в Тарифа /Приложение № 1/.

Чл. 42. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща такса определена в Тарифа /Приложение № 1/ към тази Наредба.

Чл. 43. (1) За издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон, и за заверка на документи се заплаща такса.

(2) За целите на комплексното административно обслужване за изискване и получаване на информация по чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, не се заплаща такса.

Чл. 44.(1) Размерът на таксата за всяка административна услуга трябва да съответства на разходите на общината за предоставяне на съответната услуга, включително необходимите материално-технически разходи и всички административни разходи за изпълнение на задълженията на длъжностите лица с оглед на тяхната квалификация и разходвано работно време.

(2) Административните разходи по ал. 1 не могат да надвишават 20 на сто от размера на таксата.

 

Раздел VI

Дървесина

 

Чл. 45.(1) За сеч, измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране и за издаване на удостоверение за транспортиране на дървесина, добита извън горския фонд се събират такси определени с Тарифа /Приложение № 1/ към тази Наредба.

1. за издаване на позволително за сеч;

2. за измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горския фонд с общинска марка преди транспортиране;

3. за издаване на удостоверение за транспортиране на дървесина, добита извън горския фонд.

 

Раздел VII

Такса за откупуване на гробни места

 

Чл. 46. (1) Ползването на гробни места за срок до 8 години е безвъзмездно. За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, в съответствие с Тарифата към настоящата наредба, както следва:

1. до 15 години;

2. за вечни времена;

3. за ползване на семейни гробни места;

4. за придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал. 1, т. 1 и 2, намалени с 50 на сто.

(3) Срокът по ал. 1 и ал. 2 се заплащат от наследниците на починалите лица не по-късно от три месеца след изтичане на срока по чл. 25 от Наредба № 2 от 21 април 2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребението и пренасянето на покойници. В случаите, когато таксата не се заплати, съответната служба се разпорежда с гробното място.

Чл. 47. Актуалността на регистъра на гробните места се поддържа от служители на отдел „ГРАО" към Община Симитли.

Чл. 48. Таксите по този раздел се събират от Общинска администрация – гр. Симитли, стопанисваща гробищните паркове и се внасят в приход на местния бюджет.

 

Раздел VIII

Такса за притежаване на куче

 

Чл. 49.(1) За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в общината, на чиято територия е постоянният му адрес/седалище.

(2) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл. 50. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация в общината по постоянния му адрес/седалище.

Чл. 51.(1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.

 

Раздел IХ

Цени на неуредените със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

 

Чл. 52. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с Тарифа /Приложение № 1/ към тази Наредба.

Чл. 53.(1) Цените на услугите се формират на основата на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:

а) преките и непреките разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б) материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в)разходи за управление и контрол;

г) разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;

д)пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.

(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.

(3) Цените на услугите са прости и пропорционални.

(4) Цените на услугите се събират от общинска администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на община Симитли.

 

Раздел X

Срокове

 

Чл. 54.(1) Услугите, предоставяне от общината са обикновени, бързи и експресни и сроковете за извършване на услугите са до 30 календарни дни.

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня следващ/на подаване на необходимите документи и заплащане на цената на съответния вид услуга.

(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.

Чл. 55. При неспазване на сроковете по чл. 48, ал. 1 поради липса на обективни обстоятелства, размерът на цената на услугата се намалява до 30 на сто от пълния й размер.

Чл. 56. Общински съвет – Симитли определя цената на услугите с Тарифа /Приложение № 1/ към Наредбата.

 

Раздел XI

Административно наказателни разпоредби

 

Чл. 57. За всички административни нарушения, процедурата по установяването им и процедура по налагане на административно наказание се прилагат нормите на ЗМДТ.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и отменя Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и цени на територията на Община Симитли, приета с Решение № 31 по Протокол от 29.02.2008 г. на Общински съвет – гр. Симитли.

§2. Настоящата наредба е приета с Решение № 112 по Протокол № 14 от 16.05.2024 година на Общински съвет - Симитли и влиза в сила от месеца, следващ месеца на приемането й.

 

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли