Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Наредби Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Симитли.

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти за поемане на общински дълг в Община Симитли.

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИМИТЛИ,ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

П.к 2730,гр.Симитли, ул."Хр. Ботев"27,тел.0748/72246, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ

ЗА ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ В ОБЩИНА СИМИТЛИ

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда реда и условията за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Симитли.

(2) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината, при спазване изискванията на Закона за общинския дълг и тази Наредба, съставляват общински дълг и представляват задължение на общината.

Чл. 2. Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:

1. емисиите на общински ценни книжа;

2. дълга, поет с договори за общински заеми;

3. изискуемите общински гаранции;

4. безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;

5. финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).

Чл. 3. (1) Общината може да поема краткосрочен и дългосрочен дълг.

(2) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

Чл.4. Обществено обсъждане се провежда при поемане на дългосрочен дълг от общината.

Чл.5. Поемането на общински дългосрочен дълг се извършва при спазването на условията и реда предвидени в Закона за общински дълг.

Чл. 6. За обсъждане се предлагат само проекти финансирани с общински дълг, които са в интерес на населението, живеещо на територията на Община Симитли.

Чл.7. Общественото обсъждане се провежда най-малко 1 месец преди разглеждането на проекта от Общински съвет.

Чл.8. В Общественото обсъждане могат да участват представители на общинска администрация, на държавни и обществени организации, обществеността и заинтересовани физически и юридически лица.

 

Раздел II

Покана за обществено обсъждане

 

Чл. 9. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност.

(2) Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и обезпечаване, както и мястото, датата и час на провеждане на обсъждането, място и време за достъп до документацията.

(3) Поканата се отправя не по-малко от 7 дни преди насрочване на общественото обсъждане.

Чл. 10. Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на информационното табло в сградата на общината.

 

Раздел III

Провеждане на обсъждането

 

Чл. 11. (1) Обсъждането се провежда на определената дата в Заседателната зала на Общинска администрация - Симитли при следния дневен ред:

а/ представяне на проекта (-ите), които ще бъдат финансирани чрез дългосрочен дълг в т.ч.:

- описание на идеята на проекта;

- доказателства за обществената му значимост;

- икономически параметри на проекта;

- предлаган начин и параметри на финансиране.

б/ обсъждане с присъстващите граждани от общината;

в/ становища и предложения от присъстващите на обсъждането граждани;

г/ съставяне на протокол с мнения и предложения;

(2) В общественото обсъждане могат да вземат участие и лица експерти взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на поставени въпроси.

(3) Кмета на Община Симитли ръководи общественото обсъждане.

(4) За провеждането на общественото обсъждане се води протокол от определено със Заповед на кмета лице.

Чл. 12. Когато в резултат на общественото обсъждане се налага промяна в проекта и да бъдат разгледани и оценени други алтернативи, Кметът преценява необходимостта от допълване на проекта и от организиране на ново обсъждане.

Чл. 13. Всички граждани, присъствали на обсъждането, които не подкрепят проекта (-ите) или част (-и) от него/тях могат в срок до 3 работни дни от провеждане на обсъждането да внесат писмени запитвания по обсъденият проект до Кмета на общината.

Чл. 14. Гражданите, които не са не присъствали на обсъждането, могат в срока по чл.11 да внесат предложения по обсъдения проект до Кмета на общината, за реализацията на който ще се поема дългосрочен дълг.

Чл. 15. В срок от 5 работни дни Кметът на общината е длъжен да отговори писмено на постъпилите запитвания по чл.11 и чл.12.

Чл. 16. След изтичане на срока по чл. 11, Кметът на общината изготвя предложението до Общински съвет за обсъждане на общинския дълг като задължително прилага и постъпили запитвания, предложения .

Чл. 17. При внасяне на предложението за поемане на дългосрочен дълг за обсъждане на заседание на Общински съвет, неразделна част от предложението е протокола по чл. 9 ал. 4.

Чл. 18. При вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг Общински съвет взема под внимание постъпилите запитвания и предложения на гражданите.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1 Наредбата се приема на основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 15 ал. 3 от Закона за общинския дълг и влиза в сила от датата на приемането ѝ от Общински съвет.

§ 2 Наредбата е приета с Решение № 111/Протокол № 14 от 16.05.2024 година на Общински съвет – Симитли.

 

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли