Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНА СИМИТЛИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

Пк 2730-гр. Симитли, ул. “Хр. Ботев” №27, тел. 0748/ 7-21-38, 7-21-57, Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

На основание чл. 65 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущесто на ОбС-Симитли, във връзка с Решение № 118/16..05.2024 г. на ОбС-Симитли и Заповед № 231/31.05.2024 г. на кмета на Община Симитли

О Б Я В Я В А: 

I.Публичен търг с тайно наддаване в залата на ОбА – гр.Симитли на 25.06.2024г. от 10.00 часа, за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на следния недвижим имот – публична общинска собственост: Терен от 9,91 кв.м. (девет квадратни метра и деветдесет и един квадратни сантиметра), находящ се в площадно пространство по плана на гр. Симитли, представляващ Петно № 1, съгласно схема одобрена от гл. архитект на община Симитли, който терен да се използва за поставяне/монтаж на обект „Сладоледена къща”, при граници и съседи на имота: съгласно приложена скица.  

ІІ. Начална тръжна месечна цена на гореописания имот – 100 лв. /сто лева/. .Начин и срок на плащане – в брой, в касата на ОбА – гр. Симитли, до 10-то число на текущия месец.

III. Размер на депозита за участие в търга – 10 лв. (десет лева) и цената на тръжна документация в размер на 60.00 лв., ще се внасят в касата на ОбА -  гр. Симитли всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга. Предложенията и необходимите документи за участие се поставят в непрозрачен запечатан плик и се представят пред тръжната комисия в деня и часа определени за начало на търга.

IV. Оглед на имота ще се прави само от лицата, закупили тръжна документация всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа, с краен срок до 16.00 часа на деня, предхождащ търга, след предварителна заявка.  

V. В случай на непровеждане, търга ще се проведе отново на 02.07.2024 г., съответно в същия час и място, посочени эа първата дата.  

VI. Откриването на процедурата за търга да се обяви и публикува съгласно чл. 81 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Симитли.

Апостол Апостолов  

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМИТЛИ