Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Община Симитли е сред одобрените работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3“ на Агенцията по заетостта

Община Симитли е сред одобрените работодатели по проект „Започвам работа – Компонент 3“ на Агенцията по заетостта

 

Кметът на Община симитли - Апостол Апостолов подписа Договор № ЗР-К3-08-01-

04972#14|28.5.2024 г. за осигуряване на заетост по проект BG05SFPR002-1.003-

0001„ЗАПОЧВАМ РАБОТА“ – КОМПОНЕНТ 3 „ЗАЕТОСТ“

, финансиран по Програма

„Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез

Европейския социален фонд, по който общината е в качеството на РАБОТОДАТЕЛ въз

основа на Заявка №ЗР-К3-08-01-04972/05.04.2024 г. до Агенцията по заетостта.

 

Проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“ се изпълнява по Програма

"Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 от Агенция по заетостта. Основна цел на

проекта е осигуряване на мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни

и безработни лица с акцент върху лицата в неравностойно положение, чрез включване на

лицата от целевите групи в заетост при работодател посредством прилагане на

индивидуален подход. Целевите групи по проекта са неактивни и безработни лица,

неактивни и безработни лица в неравностойно положение и неактивни и безработни лица с

трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на

увреждане 75% и над 75%).

 

По проекта са изведени две приоритетни групи лица представители на целевите

групи, а именно:

- безработни и неактивни лица в неравностойно положение;

- безработни и неактивни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена

работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%).

 

Интерес към включване в проекта и насочени лица за територията на Община Симитли

са безработни и неактивни лица в неравностойно положение, които ще бъдат назначени от

началото на месец юни т.г. на длъжността „Общ работник“ за срок до 12 месеца.

 

По проекта се прилагат прагове от максимално допустим брой свободни работни места,

които може да заяви работодател в зависимост от процента регистрирана безработица в

общината, на чиято територия се разкриват работните места. Към момента на подаване на

заявката от страна на работодател, вкл. община и общинско предприятие, за включване в

проект „Започвам работа – Компонент 3 Заетост“ максималният брой разкрити свободни

работни места (СРМ) е ограничен в зависимост от процента на безработицата за 2023 г. в

съответната община, на територията, на която работодателят ще разкрие работните места,

 

 

проект BG05SFPR002-1.003-0001„ЗАПОЧВАМ РАБОТА“ – КОМПОНЕНТ 3 „ЗАЕТОТ“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по който Община Симитли е в качеството на работодател по Заявка №ЗР-К3-08-01-04972/05.04.2024 г.