Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Методи Асенов Павлов - ул. „Перелик“ №18, вх. Б, ет. 3, ап. 15, гр. Благоевград, общ. Благоевград

 

Уведомявам  Ви, че съгласно заявление вх. №92-00-342/02.04.2024г.  и  Решение № 5 от Протокол №5/12.04.2024г. на ЕСУТ е издадена Заповед №174/24.04.2024г. на Кмета на общ. Симитли за одобряване  Подробен устройствен план (ПУП) план за регулация (ПР) - план  за регулация за УПИ XIV – 204 и УПИ XV – 205, кв. 27 по действащия регулационен план на с. Крупник, община Симитли за промяна на вътрешната регулационна граница на гореописаните имоти. Обособяват се нов УПИ XIV – 204 и УПИ XV – 205, кв. 27 по плана на с. Крупник. Устройствената зона е „Жм“ – жилищна зона с преобладаващо ниско застрояване.

Възложител: Методи Асенов Павлов и др. 

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо заповедта за одобряване може да бъде обжалвана от заинтересованите лица  пред  Административен съд Благоевград.