Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

„СК ЕЛЕКТРИК“ ЕООД

общ. Благоевград, гр. Благоевград,

ул. Доктор Христо Татарчев № 38, бл. 38, вх. В, ет. 4

Уведомяваме Ви, че е изработен Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 66460.161.30, местност „Равнако“ по КККР на гр. Симитли, общ. Симитли, за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди от „Изоставена нива“ в за „Склад за промишлени стоки, магазин, офис и автосервиз“. Допуснатата устройствена зона е „Соп“ – смесена обществено обслужваща и производствено-складова зона с отреждане „Склад за промишлени стоки, магазин, офиси и автосервиз“, при спазване Наредба №7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони.

Поземлен имот с идентификатор 66460.161.30, местност „Равнако, по КККР на гр. Симитли, община Симитли е съседен на Вашите поземлени имоти, собственост на “СК ЕЛЕКТРИК“ ЕООД - ПИ с идентификатор 66460.161.11 и ПИ с идентификатор 66460.161.8.

Възложител: Александър Кирилов Грънчаров.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция СУСКЕ.