Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 108

РЕШЕНИЕ № 108

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 13 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 18.04.2024 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с нарушеното водоподаване в махала Потока, с. Полена, общ. Симитли, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 108

1.Дава съгласие да бъдат отпуснати парични средства на стойност 15 000 лева за основен ремонт на съществуващ водопровод в махала Потока, с. Полена, община Симитли. Сумата да бъде осигурена от собствени средства.

2.Задължава кмета на община Симитли да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли