Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 107

РЕШЕНИЕ № 107

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 13 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 18.04.2024 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; чл. 21, ал.3 от ЗОЗЗ и искане от Кмета на Община Симитли, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 107

1.Разрешава изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор № 66460.209.10, местност „Герено" по КККР на гр. Симитли, община Симитли, за промяна предназначението от „Нива" за неземеделски нужди - за „Жилищно строителство".

2.Одобрява задание за изработване на ПУП – ПЗ, по реда на чл. 125 от ЗУТ.

Допуснатата устройствена зона е „СмФ" ( смесена многофункционална зона със средна височина на застрояване) – с отреждане „за Жилищно строитгелство", при спазване Наредба № 7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, при следните показатели:

Устройствена зона (Смф) - смесена многофункционална устройствена зона

Начин на застрояване „е" - свободно

Характер на застрояването - средно

Етажност - височина H ≤ 12м.

Плътност на застрояването - до 60%

Интензивност на застрояване (КИНТ) - до 1,2

Необходима озеленена площ - 40%

Специфични изисквания - паркиране в рамките на имота

Проектът да се изработи в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ в цифров и графичен вид за сметка на собственника.

● Цели – промяна на предназначението на имота за съответните нужди;

● Задачи – необходимо е с проекта на подробен устройствен план – план за застрояване да се предвиди промяна на предназначението на имота от „Нива" за неземеделски нужди -за „Жилищно строителство" в смесена многофункционална зона /Смф/;

● Вид на плана: подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане;

Проектът да се изработи при спазване на одобреното задание и изискванията на ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

3.Упълномощава кмета на община Симитли да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящото решение.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли