Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 106

РЕШЕНИЕ № 106

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 13 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 18.04.2024 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 110, ал.1, т.5 и чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията и заявление с вх. № 92-00-320/28.03.2024г., Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 106

1. Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за подобект „ Напорни тръбопроводи за МВЕЦ „Баба Цвета"", към обект „МВЕЦ „Баба Цвета"", по землището на с. Градево, общ. Симитли, обл. Благоевград. Общата дължина на проектните напорни тръбопроводи се предвижда да бъдат с дължина 308м. от които на напорен тръбопровод с начало от река Еловица (Градевска) - 139,6 м. и на напорен тръбопровод с начало р. Стружка -168,4м.

Проекта не предвижда отчуждаване или промяна на предназначението на имотите, през които преминават трасетата на напорните тръбопроводи. Имотите ще бъдат засегнати само по време на изграждането, а дълготрайно ще бъдат засегнати само зоните на сервитута, където не се разрешава всякакъв вид застрояване.

Засегнатите от сервитута на проектните напорни тръбопроводи имоти:

• Имот с идентификатор 17405.120.34 с начин на трайно ползване (пустеещи, необработваеми земи), землище на с. Градево, м. Калугерица, общ. Симитли със засегната площ 0,002 дка. и дължина на трасето 4,1м. от площта на имота, собственост на общ. Симитли.

• Имот с идентификатор 17405.120.262 с начин на трайно ползване (за селскостопански, полски, ведомствен път), землище на с. Градево, общ.Симитли със засегната площ 0,017 дка. и дължина на трасето 10,9м. от площта на имота, собственост на общ. Симитли.

• Имот с идентификатор 17405.133.1 с начин на трайно ползване (друг вид земеделска земя), землище на с. Градево, м. „Баба Цвета", общ. Симитли със засегната площ 0,409 дка и дължина на трасето 36,6м. от площта на имота, собственост на общ. Симитли.

• Имот с идентификатор 17405.134.262 с начин на трайно ползване (за селскостопански, полски, ведомствен път), землище на с. Градево, общ.Симитли със засегната площ 0,593 дка и дължина на трасето 64,8 м. от площта на имота, собственост на общ. Симитли.

• Имот с идентификатор 17405.134.289 с начин на трайно ползване (водно течение, река), землище на с. Градево, м. „Р. Стружка" общ. Симитли със засегната площ 0,029 дка. от площта на имота, собственост на „ДЪРЖАВАТА – МОСВ".

• Имот с идентификатор 17405.186.31 с начин на трайно ползване (за друг вид застрояване), землище на с. Градево, м. „Десподец", общ. Симитли със засегната площ 0,051 дка и дължина на трасето 4,1 м. от площта на имота, собственост на „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

• Имот с идентификатор 17405.186.42 с начин на трайно ползване (друг вид дървопроизводителна гора), землище на с. Градево, м. „Десподец", общ. Симитли със засегната площ 1,160 дка. и дължина на трасето 117,1 м. от площта на имота, собственост на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли".

• Имот с идентификатор 17405.186.85 с начин на трайно ползване (водно течение, река), землище на с. Градево, м. „Река. Еловица" общ. Симитли със засегната площ 0,233 дка. и дължина на трасето 18,4 м. от площта на имота, собственост на „ДЪРЖАВАТА-МОСВ".

• Имот с идентификатор 17405.186.86 с начин на трайно ползване (друг вид дървопроизводителна гора), землище на с. Градево, м. „Десподец", общ. Симитли със засегната площ 0,037 дка. от площта на имота, собственост на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли".

• Имот с идентификатор 17405.186.90 с начин на трайно ползване (водно течение, река), землище на с. Градево, общ. Симитли със засегната площ 0,381 дка. и дължина на трасето 38,6 м. от площта на имота, собственост на „ДЪРЖАВАТА – МОСВ".

• Имот с идентификатор 17405.186.92 с начин на трайно ползване (друг вид дървопроизводителна гора), землище на с. Градево, м. „Десподец", общ. Симитли със засегната площ 0,201 дка. и дължина на трасето 13,4 м. от площта на имота, собственост на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли".

• Имот с идентификатор 17405.187.130 с начин на трайно ползване (друг вид дървопроизводителна гора), землище на с. Градево, м. „Данчов чукар", общ.Симитли със засегната площ 0,041 дка. от площта на имот, собственост на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли".

Проектът да се изработи в обем съгласно изискванията на Наредба №8/2001г. на МРРБ в цифров и графичен вид за сметка на собственика „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

● Цели – изграждане на „ Напорни тръбопроводи за МВЕЦ „Баба Цвета"", към обект „МВЕЦ „Баба Цвета"", по землището на с. Градево, общ. Симитли, обл. Благоевград.

● Вид на плана: Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП).

2. Проектът да се изработи при спазване на одобреното задание и изискванията на ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

3. Упълномощава кмета на община Симитли да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящото решение.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли