Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 105

РЕШЕНИЕ № 105

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 13 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 18.04.2024 година.

Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) е сдружение с основен профил на дейност реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България, както и защита на професионалните интереси на своите членове.

Сред основните цели на Асоциацията са сътрудничество и посредничество между Общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и устойчиво развитие на органите за местно самоуправление. Сред приоритетите на Асоциацията са повишаване знанията и уменията на председателите на Общински съвети и на общинските съветници, с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление, разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.

Към момента в НАПОС-РБ членуват 205 председатели на Общински съвети в Република България, като броят им постоянно расте.

За постигането на своите цели Сдружението осъществява редица дейности, като:

1. Представлява и защитава интересите на своите членове пред органите на законодателната и изпълнителна власт, имащи отношение към проблемите на местното самоуправление;

2. Разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти за други нормативни актове и промяна на съществуващи, засягащи дейността на общините;

3. Предоставя консултантски, експертни и технически услуги на своите членове;

4. Популяризира положителния опит и съвременните практики в дейността на общинските съвети, чрез разработване и предлагане на ефективни програми и форми на обучение;

5. Участва и организира срещи, дискусии и семинари с национални и международни участия по въпроси, свързани с дейността на общинските съвети и местното самоуправление, в съответствие с потребностите на своите членове;

6. Подпомага общинските съветници при осъществяване функциите на местното самоуправление, като указва съдействие при информационното и организационно-техническо осигуряване на дейността им.

Съгласно чл. 11 ал. 1 т. 2 от Устава на НАПОС-РБ, размерът на годишния членски внос се определя съобразно броя на общинските съветници /по 40лв. на всеки общински съветник/ в съответния Общински съвет. Общият размер на годишния членски внос за Общински съвет – Симитли е съответно 680 лв.

Предвид голямата подкрепа, която НАПОС-РБ оказва на общинските съвети чрез организиране на семинари, консултации, изготвяне на бланки и формуляри на документи, които следва да бъдат унифицирани съгласно българското законодателство и приложими в местното самоуправление, както и защитата на общинските съвети като органи на местно самоуправление пред държавните органи и Комисията по местно самоуправление в Народното събрание, членуването в НАПОС РБ е необходимо и важно условие за качествената работа на общинския съвет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 105

1. Общински съвет – Симитли дава съгласие председателят на Общински съвет – Симитли да членува в Националната асоциация на председателите на общинските съвети в Република България за мандат 2023-2027г., като дължимият членски внос по чл. 11, ал. 1, т. 2 от Устава на НАПОС-РБ е за сметка на бюджета на Община Симитли.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли