Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 104

РЕШЕНИЕ № 104

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 13 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 18.04.2024 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1, точка т. 5, чл. 16 и 17 от Закона за общинския дълг, поради необходимост от средства за извършване на «мостови» плащания по проект: „Коридор за сътрудничество Струма", с акроним: „River PLUS", Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020г., Договор № B2.6C.20 от 29.11.2019г. и предвид факта, че срокът за изпълнението на проекта бе удължен от оперативната програма до 30.10.2023г., Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 104

1. Дава съгласие крайният срок за издължаване на кредита по Договор за кредит ДБ-8049-5333/13.12.2021г., подписан между община Симитли, като кредитополучател и „ИНВЕСТБАНК" АД, като кредитор, да се продължи от 28.04.2024г. на 28.07.2024г.

2. Задължава кмета на община Симитли да извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Мотиви: Горецитирания проект е финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020г. и се изпълнява съвместно с още един български и четири гръцки партньора.

Финансирането по проекта е 100 % безвъзмездна помощ, без съфинансиране от общината.

Между „ИНВЕСТБАНК" АД, като кредитодател и Община Симитли, като кредитополучател е действащ Договор за кредит № ДБ-8049-5333/13.12.2021г., по който срокът за погасяване е до 28.01.2024г. Кредитът е отпуснат целево за извършване на «мостови» плащания по проект: „Коридор за сътрудничество Струма", с акроним: „River PLUS", Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020г., Договор № B2.6C.20 от 29.11.2019г.

Към настоящия момент всички дейности по проекта са завършени, като общината е усвоила средствата по кредита и са разплатени всички дейности от проектното предложение, в срока определен в договора (и последващите анекси) подписан между община Симитли и Управляващия орган на горецитираната оперативна програма.

В изпълнение на проекта в Лесопарка на гр. Симитли, бяха изградени: информационен център, павилиони за съхранение на инвентар и оборудване за екстремни спортове, съблекални, бани и тоалетни, състезателна писта за колоездене с неравности и модулна пречиствателна станция. Закупени бяха движими вещи: пътнически микробус, ремарке за превоз на лодки за рафтинг, рафтинг оборудване (вкл. лодки), велосипеди за колокрос, велосипеди за планинско колоездене и мебели.

Срокът на договора с оперативната програма бе удължаван на няколко пъти, с окончателен краен срок за приключване на дейностите по него 30.10.2023г., като разплащанията бе допустимо да се извършват до един месец от крайния срок на договора, тоест до 30.11.2023г.

Удължаването на срока на договора наложи определени дейности от проекта да бъдат извършени в края му, тъй като касаят заключителни събития (които няма как да се проведат по - рано) и техническа помощ, която се осъществява до самия край на проекта. Имаше забава в доставката на микробус по проекта, тъй като двама избрани изпълнители се отказаха от доставката на микробуса, а на три обществени поръчки не се яви нито един доставчик, поради нарушената верига на доставки и липсващите в тази връзка нови превозни средства. В крайна сметка, след положени големи усилия такъв бе осигурен. Това наложи определени плащания да бъдат извършени в края на проекта. Всички са извършени в допустимия от програмата срок 30.11.2023г.

Своевременно на 08.12.2023г. общината е подала искане за възстановяване на последно разплатените средства (трето искане за плащане), след като плащанията по първото и второто искане за плащане вече са възстановени. Заявените средства за възстановяване са 60 076.64 евро.

Тъй като срокът за погасяване на кредита е до 28.04.2024г. няма гаранция, че средствата ще бъдат възстановени до тази дата за да погасим кредита.

С цел евентуално общината да не изпадне в забава, се предлага срокът за погасяване на кредита да бъде удължен до 28.07.2024г., предвид бавната за съжаление процедура по възстановяване на направените разходи. Процедурата по верификация започва от българското Министерство на регионалното развитие, чрез Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество" която е национален партниращ орган по оперативната програма, следва съгласуване със Съвместен секретариат по програмата в Солун и окончателното плащане от Управляващ орган на оперативната програма - Министерството на икономиката и развитието на Република Гърция.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли