Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 102

РЕШЕНИЕ № 102

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 04.04.2024 година.

На основание чл.21, ал.1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и на основание § 21 от Закона за управление на отпадъците1) Месечните обезпечения и отчисления за 2023 г. и 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 102

1. Сумата в размер на 60 000 лева /шестдесет хиляди лева/, натрупана от месечните обезпечения и отчисления по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2024 г. да бъде разходвана за закупуване на съдове за битови отпадъци.

 

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли