Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 101

РЕШЕНИЕ № 101

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 04.04.2024 година.

Във връзка с подадена молба за отпускане на еднократна социална помощ от Елисавета Дамянова Чачкарова и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 101

Общински съвет – Симитли отлага разглеждането на точка седем от дневния ред за следващо заседание и след уточняване на казуса.

 

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли