Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 100

РЕШЕНИЕ № 100

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 04.04.2024 година.

Във връзка с постъпило заявление с вх. № 94-00-22/01.04.2024г. от Ангелина Стефанова Василева, класен ръководител на учениците от 12 „б" клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – гр. Симитли, относно отпускане на еднократна парична помощ на абитуриенти в СУ – гр. Симитли и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 100

I.Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ за подпомагане на следните ученици от 12. клас при СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – град Симитли:

1. Мария-Антоанета Емилова Узунова – 500 лева;

2. Димитърчо Димитров Делиов – 500 лева.

II.Сумата да се осигури от собствени приходи на Община Симитли.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли