Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 99

РЕШЕНИЕ № 99

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 12 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 04.04.2024 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 36, ал.1, т. 2 от НРПУРОИ на ОбС – Симитли, и заявление за закупуване с вх. № 94-00-753/02.06.2023 г., Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 99

1. Да се продаде на Илияна Спасова Кордева, ЕГН 7406130056, с постоянен адрес: гр. Благоевград, ул. „Яне Сандански" № 15, вх. А, ет. 2, ап. 8 и Стефан Спасов Кордев, ЕГН 7512140062, с постоянен адрес:с. Железница, община Симитли, следния недвижим имот - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот ХІ (единадесети), пл.сн. № 83 (осемдесет и три), находящ се в кв. 10 (десет) по регулационния план на с. Железница, одобрен със Заповед № 50/1990 г., целият с площ от 1100 кв.м. (хиляда и сто квадратни метра), с ЕКАТТЕ 29146, при граници на имота: Североизток – УПИ І, пл.сн. № 85, кв. 10; Югоизток – УПИ Х, пл.сн. № 84, кв. 10; Югозапад и северозапад – улици, като собственици на законно построена сграда върху общински недвижим имот.

2. Одобрява оценката изготвена от лицензиран оценител и определя – 13 340 лв. /тринадесет хиляди триста и четиридесет лева/ без ДДС.

3. Начин и срок на плащане – по банков път по сметка на ОбА – гр. Симитли, или в касата на ОбА – гр. Симитли, непосредствено преди подписване на договора за покупко– продажба.

4. Упълномощава кмета на община Симитли да издаде заповед и сключи договор с Илияна Спасова Кордева и Стефан Спасов Кордев.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли