Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли

Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 04.04.2024 година /четвъртък/ от 10:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1.Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Брежани, община Симитли.

Докл. Предс. КМСНБЕПП

2.Вземане на решение за възлагане на Кмета на община Симитли да внесе искане чрез Областен управител на област с административен център – гр. Благоевград до Министерски съвет за вземане на решение за предоставяне за безвъзмездно и безсрочно управление на Община Симитли, следния имот - публична държавна собственост, а именно: Урегулиран поземлен имот XXIII, в кв.88, отреден за „обществено обслужване" по регулационния план на гр.Симитли, целият имот с площ от 1835 кв.м., ведно с построените в имота сгради.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3.Вземане на решение за даване на съгласие да бъде извършено изграждане на подпорна стена на улица „Еделвайс" в гр.Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4.Вземане на решение за упълномощаване на Кмета на община Симитли за издаване на Запис на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие"- Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане във връзка с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Струма „Симитли, Кресна и Струмяни", финансирана от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5.Вземане на решение за продажба на земя – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху нея сграда Илияна Спасова Кордева и Стефан Спасов Кордев, недвижим имот недвижим имот - частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот ХІ, пл.сн. № 83, находящ се в кв. 10 по регулационния план на с. Железница.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6.Вземане на решение за отпускане на еднократни финансови помощи за подпомагане на ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий" – град Симитли.

Докл.Предс. КМСНБЕПП

7.Вземане на решение за отпускане на еднократни социални помощи.

Докл.Предс.КСДЗГООСВ

8.Вземане на решение за закупуване на съдове за битови отпадъци чрез натрупана сума от месечните обезпечения и отчисления по чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2024 година.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

ЗАПОВЯДАЙТЕ!