Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

ДО

КИРИЛ ДАМЯНОВ КАЧУЛСКИ - ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ № 16

ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА КАЧУЛСКА - ГР. СИМИТЛИ, УЛ. „КОМСОМОЛСКА“ № 16

Относно: Постъпило постановление с вх. № 11-00-46/15.11.2023 г. от Районна прокуратура Благоевград за състоянието на сградите и тяхната законност на територията на Община Симитли.

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАЧУЛСКА,

УВАЖЕЕМИ ГОСПОДИН КАЧУЛСКИ,

Уведомявам Ви, че по повод постъпило постановление под горният входящ номер в Общинска администрация Симитли е извършена проверка на място на 15.01.2024 г. от служители при Община Симитли. По повод извършената проверка е съставен Констативен протокол от 15.01.2024 г., който приложено Ви изпращам. Във връзка с направените констатации в констативния протокол от извършената проверка на място и проверка по документи в Техническия архив на Община Симитли е необходимо за законосъобразното приключване на случая да представите в 7-дневен срок от получаване на настоящето писмо Удостоверение за въвеждане в експлоатация за строеж: „Жилищна сграда“ изградена в УПИ XXVII-276, кв. 47 по плана на Симитли. В случай, че не бъде представено в определения срок исканите документи ще бъде образувана административна преписка съгласно Закона за устройство на територията.

По повод издадената Заповед № 659/20.11.2023 г. на Кмета на Община Симитли за извършване на проверка на дата 15.01.2024 г. и осигуряване свободен достъп до имота и сградите, ще бъде образуванo административнонаказателнo производство по реда на чл. 232, ал. 5, т. 3 от ЗУТ за не осигурен достъп до имота от собствениците за извършване на проверка.

Приложение:

1. Заверено копие от Констативен протокол от 15.01.2024 г.