Република България, Област Благоевград
English (United Kingdom)
Начало Обяви Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли

Съобщение за заседание на Общински съвет - Симитли

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Общински съвет – Симитли уведомява всички граждани, че на 19.02.2024 година  /понеделник/ от 10:00 часа ще проведе заседание в заседателната зала на Общинска администрация – Симитли при следния 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д  :

 

 

1. Комисия по финанси и бюджет, икономика, приватизация, следприватизационен контрол, управление на общинската собственост и контрол по изпълнение на концесионните договори – 17:45 часа;

2. Заседание на всички ПК – 18:00 часа при следнияÂÂ

Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

1. Приемане на бюджет на Община Симитли за 2024г.

Приложение 1

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

2. Вземане на решение за определяне на второстепенни разпоредители с бюджет при Община Симитли и приемането на бюджетните им сметки за 2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

3. Вземане на решение за определяне на просрочени вземания, които се предвижда да бъдат събрани от Община Симитли през 2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

4. Вземане на решение за определяне на максималния размер на общинския дълг, на общинските гаранции и плащания по дълга за 2024г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

5. Вземане на решение за определяне на максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Община Симитли през 2024г. и наличните към края на 2023г. поети ангажименти за разходи.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

6. Вземане на решение за определяне на максималния размер на новите задължения за разходи, които могат за бъдат поети от Община Симитли през 2024г. и наличните към края на 2023г. задължения за разходи.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

7. Вземане на решение за приемане на актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности в приходната и разходната част, както следва за 2025, 2026 и 2027г.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

8. Вземане на решение за приемане на индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз на Община Симитли за 2024г., съгласно Приложение № 1.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

9. Вземане на решение за приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Симитли за периода 01.06.2023г. – 30.11.2023г.

Докл. Предс. ОбС

10. Вземане на решение за приемане на изменения и допълнения в Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024г. на Община Симитли.

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

11. Вземане на решение за продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда Валентин Сребров Каменов, недвижим имот ЧОС: УПИ II (втори), пл. сн. № 330 (триста и тридесет), с площ от 689 кв. м. (шестстотин осемдесет и девет квадратни метра), находящ се в кв. „Под училището", по регулационния и кадастрален план на с. Долно Осеново, общ. Симитли

Докл. Предс. КФБИПСПКУОбСКИКД

12. Вземане на решение за приемане на Годишен план за паша за 2024г.

Докл. Предс. КЗГООСВ

13. Вземане на решение за актуализиране структурата на общинско звено „Заведения за социални услуги" – гр. Симитли

Докл. Предс. КСДЗОКСВ

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!