Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че е изработен подробен  устройствен план (ПУП)  - парцеларен план (ПП) за „Напорни тръбопроводи Ф600 за МВЕЦ „ Баба Цвета“, землище на  с. Градево, общ. Симитли с обща дължина на проектния напорен тръбопровод от 308м.

Засегнатите от сервитута на проектните напорни тръбопроводи имоти:

 • · (пустеещи, необработваеми земи), землище на с. Градево, м. Калугерица , общ. Симитли със засегната площ  0,002 дка. и дължина на трасето 4,1м.  от площта на имота, собственост на общ. Симитли. 
 • · (за селскостопански, полски, ведомствен път), землище на с. Градево, общ.Симитли със засегната площ  0,017 дка. и дължина на трасето 10,9м.  от площта на имота, собственост на общ. Симитли.
 • · (друг вид земеделска земя), землище на с. Градево, м. „Баба Цвета“, общ. Симитли със засегната площ  0,409 дка и дължина на трасето 36,6м.  от площта на имота, собственост на общ. Симитли.
 • · (за селскостопански, полски, ведомствен път), землище на с. Градево, общ.Симитли със засегната площ  0,593 дка и дължина на трасето 64,8 м.  от площта на имота, собственост на общ. Симитли.
 • · (водно течение, река), землище на с. Градево, м. „Р. Стружка“ общ. Симитли със засегната площ  0,029 дка. от площта на имота, собственост на     ДЪРЖАВАТА-МОСВ.
 • · (за друг вид застрояване), землище на с. Градево, м. „Десподец“, общ. Симитли със засегната площ  0,051 дка и дължина на трасето 4,1 м.  от площта на имота,  собственост на „МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД.
 • · (друг вид дървопроизводителна гора), землище на с. Градево, м. „Десподец“, общ. Симитли със засегната площ  1,160 дка. и дължина на трасето 117,1 м.  от площта на имота, собственост на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли“.
 • · (водно течение, река), землище на с. Градево, м. „Река. Еловица“ общ. Симитли със засегната площ  0,233 дка.  и дължина на трасето 18,4 м.  от площта на имота, собственост на  ДЪРЖАВАТА-МОСВ.
 • · (друг вид дървопроизводителна гора), землище на с. Градево, м. „Десподец“, общ.Симитли със засегната площ  0,037 дка. от площта на имота, собственост на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли“.
 • · (водно течение, река), землище на с. Градево, общ. Симитли със засегната площ  0,381 дка. и дължина на трасето 38,6 м.  от площта на имота, собственост на  ДЪРЖАВАТА-МОСВ.
 • · (друг вид дървопроизводителна гора), землище на с. Градево, м. „Десподец“, общ.Симитли със засегната площ  0,201 дка. и дължина на трасето 13,4 м.  от площта на имота, собственост на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли“.

Имот с идентификатор 17405.187.130 с начин на трайно ползване (друг вид дървопроизводителна гора), землище на с. Градево, м. „Данчов чукар“, общ.Симитли със засегната площ  0,041 дка. от площта на имот, собственост на ЮЗДП ДП ТП „ДГС-Симитли“.

Проектът е на разположение в техническия отдел  в сградата на ОбА - Симитли.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Симитли.