Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Симитли на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава, че с Решение № 52, прието с протокол № 7 от 29.01.2024г. на  Общински съвет гр. Симитли – област Благоевград

, е одобрен  Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за „Трасе на електрически кабел 20 Kv до поземлен имот 66460.448.4, м. Чифлишки рид по КККР на гр. Симитли, общ. Симитли. Трасето на електрическия кабел 20 kV започва от съществуващ стоманорешетъчен стълб (CPC) 40/501 от ВЕП 20 kV „Марево“ и преминава през селскостопански, горски, ведомствени пътища с общинска публична собственост и до достига до границата на  поземлен имот № 66460.448.4 по КККР на гр. Симитли, общ. Симитли. Сервитутната ивица по оста на трасето е с широчина 4 метра, по 2 метра от двете страни, общата дължина е  е 828,16 метра, а общата площ на сервитута е 3 424,74 кв. м. по КККР на гр. Симитли.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” решението може да бъде обжалвано чрез  община Симитли, пред административен съд - Благоевград.