Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 59

РЕШЕНИЕ № 59

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

На основание чл.21, ал.1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с получена покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на МБАЛ – Благоевград, насрочено за провеждане на 09.02.2024г. и получено писмо с Вх. № 04-14-04 от 15.01.2024г. от Проф. д-р Христо Хинков – министър на здравеопазването, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 59

I. Определя Елеонора Николаева Гаврилова – зам.-кмет с ресор „Социални и хуманитарни дейности ", като представител на Община Симитли в извънредното общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Благоевград "АД с ЕИК 101505152, със седалище и адрес на управление гр. Благоевград, ул. „Славянска„ № 60, насрочено за 09.02.2024г. от 11 ч. в Административната сграда на лечебното заведение.

II. Упълномощава Елеонора Николаева Гаврилова да гласува по всички точки от актуализирания дневен ред на събранието, както намери за добре.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли