Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 58

РЕШЕНИЕ № 58

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с необходимостта от преструктуриране в Общинска администрация Симитли, с цел успешно, рационално, ефективно и ефикасно изпълнение на целите на административната структура, е наложителна промяна, която включва следните изменения, както следват:

1. С цел по-добро взаимодействие, координация и осъществяването на контрол при планирането, подготовката, управлението, администрирането и отчитането на проектите, реализирани от община Симитли, предлагам обособяване на нов щат в структурата на Общинска администрация Симитли – Заместник-кмет „Проекти и програми". Промяната е продиктувана и съобразена с експертната осигуреност на основните функции на общината в сферата на привличането на финансов ресурс чрез кандидатстването по различни финансиращи програми и проекти от ЕС, Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Европейски структурни и инвестиционни фондове, Европейски фондове при споделено управление, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм, както и други донорски програми и проекти с национално финансиране. Изпълнението и реализирането на проекти е свързано с приоритетите за бъдещото развитие на общината, съобразени в стратегическите документи на Община Симитли през следващия програмен период.

Кметът на общината може да бъде подпомогнат в управлението и изпълнението на проекти и програми от заместник – кмет, тъй като за целите на управлението на проектите е необходим експертен ресурс с цел изготвяне, подготовка, управление, изпълнение, мониторинг, оценка, информация и контрол на отделните проекти.

От изключителна важност за бъдещото стратегическо развитие на общината е финансирането на проекти, които са основен инструмент за успешното управление и насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на общината и подпомагане на местните инициативи – в сферата на инфраструктурните проекти, социалните проекти, осигуряване на заетост, социално включване на маргиназираните групи и други групи от населението в риск и/или със специални потребности и други. През последните години се наблюдават съществени промени в икономическите и социалните условия в общините, като цяло, промени в националните и секторните стратегии, концепции и програми, които влияят на постигане целите и приоритетите, които са заложени в Плана за интегрирано развитие на Община Симитли за периода 2021 – 2027 година.

Обемът и обхвата на подготовката, комуникация по време на оценка на проектните предложения с управляващия орган на съответната програма, непрекъснато се увеличават, а това води до необходимостта от ръководна длъжност, която да отговаря за планирането, организирането и провеждането на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки. С оглед обема на работа и техническото обезпечаване при документалната подготовка и окомплектоване на проектните предложения е необходимо създаването на Самостоятелен отдел „Проекти и програми", както и обособяването на необходимите длъжности към него – един щат Началник отдел „Проекти и програми", един щат Старши експерт „Проекти и програми" и един щат Специалист „Техническо обслужване, деловодство и архив".

2. Трансформиране на ресора на Заместник-кмет по социални и хуманитарни дейности в Заместник-кмет „Социални дейности и правни въпроси" с цел оптимизиране на работните процеси и повишаване ефективността на работата на администрацията.

3. На основание чл.14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и във връзка с Решения № 119-МИ и № 121-МИ на ОИК – Симитли от 30.10.2023 г. закривам щат Кметски наместник на с. Градево и обособявам щат Кмет на с. Градево; закривам щат Кметски наместник на с. Железница и обособявам щат Кмет на с. Железница.

4. Във връзка с Решение № 846 от Протокол № 83 на заседание на Общински съвет – Симитли, проведено на 31.03.2023 г. и сключен Договор № ПО-01-62/03.07.2023 г. между Община Симитли и Югозападно държавно предприятие ДП ТП „Държавно горско стопанство Симитли" управлението на горските територии – общинска собственост се осъществява от държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства. С оглед на това отпада необходимостта от съществуването на самостоятелен отдел „Управление на горските територии и земеделските земи на община Симитли" в структурата на Общинска администрация Симитли.

5. След анализ на дейността на администрацията и подпомагащите я структурни звена, с цел създаване на по-добра субординация и организация на работата и във връзка с повишаване на професионалния опит на служителите е целесъобразно да се направят вътрешни промени, както следва: трансформиране на длъжности от по-ниско в по-високо длъжностно ниво и обратно.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и във връзка с необходимостта от преструктуриране в Общинска администрация Симитли, с цел успешно, рационално, ефективно и ефикасно изпълнение на целите на административната структура, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 58

1. Одобрява промени в структурата на Общинска администрация Симитли при запазване на числеността от 78 щатни бройки по Приложение № 1 Структура на общинска администрация и Приложение № 2 Органиграма на Общинска администрация, в сила от 01.01.2024 г.:

1.1. Обособява нов щат Заместник-кмет „Проекти и програми".

1.2. Изменя ресора на Заместник-кмет по социални и хуманитарни дейности на Заместник-кмет „Социални дейности и правни въпроси".

1.3. Закрива щат Кметски наместник на с. Градево и обособява щат Кмет на кметство с. Градево.

1.4. Закрива щат Кметски наместник на с. Железница и обособява щат Кмет на кметство с. Железница.

1.5. Закрива щат Младши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка, класифицирана информация" и обособява щат Старши експерт „Отбранително-мобилизационна подготовка, класифицирана информация".

1.6. Закрива щат Младши експерт „Административно, правно и информационно обслужване" и обособява щат Старши експерт „Административно, правно и информационно обслужване" в Дирекция „АПИО".

1.7. Закрива щат Младши експерт „Общинска собственост" и обособява щат Старши експерт „Общинска собственост и управление на земеделски земи" в Дирекция „МПОС".

1.8. Изменя наименованието на Дирекция „Селищно устройство, строителен контрол, екология и ЕПП" на Дирекция „Селищно устройство, строителен контрол и екология".

1.9. Закрива щат Старши експерт „Архитектура и проектиране" и обособява щат Специалист „Архитектура и проектиране" в Дирекция „СУСКЕ".

1.10. Закрива щат Специалист-техник и обособява щат Старши специалист „Незаконно строителство и инвеститорски контрол" в Дирекция „СУСКЕ".

1.11. Разкрива щат Старши специалист „Лесовъд" в Дирекция „СУСКЕ".

1.12. Закрива щат Главен експерт "ЕПП" в Дирекция „СУСКЕ".

1.13. Щат Младши експерт „Подготовка и управление на проекти" се включва в числеността на Самостоятелен отдел „Проекти и програми".

1.14. Закрива щат Старши специалист „ГРАО" и обособява щат Старши експерт „ГРАОМО" в Самостоятелен отдел „ГРАО".

1.15. Изменя наименованието на Самостоятелен отдел „Хуманитарни дейности" на Самостоятелен отдел „Социални и хуманитарни дейности".

1.16. Закрива Самостоятелен отдел „Управление на горските територии и земеделските земи на община Симитли", ведно с всички щатни длъжности в него – Началник отдел „Управление на горските територии и земеделските земи на община Симитли", Старши специалист „Управление на горските територии и земеделските земи на община Симитли", Младши специалист „Лесовъд" и Технически сътрудник.

1.17. Разкрива в Специализираната администрация Самостоятелен отдел „Проекти и програми" и обособява следните длъжности в него - един щат Началник отдел „Проекти и програми", един щат Старши експерт „Проекти и програми" и един щат Специалист „Техническо обслужване, деловодство и архив".

2. Възлага на Кмета на Община Симитли и Секретар на Община Симитли да предприемат необходимите действия с предложените промени, както и да подготвят необходимите документи, свързани с горепосочените промени –Устройствен правилник на администрацията на Община Симитли и неговите приложения.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли