Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 57

РЕШЕНИЕ № 57

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

На основание чл. 21, ал 1, т. 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, чл. 14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България и във връзка с Решения № 119-МИ и № 121-МИ на ОИК – Симитли от 30.10.2023 г., Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 57

1.Определя индивидуални основни месечни работни заплати на новоизбраните кметове на кметства в Община Симитли, считано от 14. 11. 2023 г., в следните размери :

№ по ред Длъжност /населено място / Основна месечна работна заплата

( в лв.)

1. Кмет на кметство с. Градево 1200,00

2. Кмет на кметство с. Железница 1200,00

2.Възлага на Кмета на Община Симитли и Секретар на Община Симитли да предприемат необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли