Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 56

РЕШЕНИЕ № 56

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

На основание чл. 21, ал 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 54 от ЗДБРБ за 2024 г. и във връзка с чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 56

1.Определя индивидуални основни месечни работни заплати на Кмет на община и Кметове на кметства в Община Симитли, считано от 01. 01. 2024 г., в следните размери :

№ по ред Длъжност /населено място / Основна месечна работна заплата

( в лв.)

1. Кмет на Община Симитли 3900.00

2. Кмет на кметство с. Крупник 1750.00

3. Кмет на кметство с. Долно Осеново 1750.00

4. Кмет на кметство с. Черниче 1550.00

5. Кмет на кметство с. Брежани 1550.00

6. Кмет на кметство с. Полето 1550.00

7. Кмет на кметство с. Полена 1550.00

2.Възлага на Кмета на Община Симитли и Секретар на Община Симитли да предприемат необходимите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли