Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 55

РЕШЕНИЕ № 55

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

Община Симитли е партньор по проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени" № BGENVIRONMENT -4.003-0017 ,от Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021 год.

В рамките на проекта се предвижда инсталиране на соларни системи за топла вода в 8 детски градини 3 социални заведения на територията на общината.

Сумата за изпълнение на дейностите по договор е 144 000 лв. с ДДС. Община Симитли има преведени авансови средства от бенефициента по проекта.

Има сключен договор с изпълнител за изготвяне на необходимите строителни книжа, доставка,монтаж и пускане в експлоатация на оборудването. Необходимо е да се извърши авансово плащане в размер на 50 % съгласно договора. за сумата от 72 000 с ДДС . От преведения аванс има средства в размер 43 531.52 лв. Необходим е временен безлихвен заем за сумата 28 468.38 лв. от бюджета на общината . Средствата ще бъдат възстановени от бюджета на проекта.

Предвид гореизложеното и на основание чл.94 /3/, т.7 и чл.112, /1, 2, 3, 4 и 5/ от Закона за публичните финанси и чл.60, ал.1 от Административно процесуален кодекс /АПК/, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 55

1.Дава съгласие използването на временен безлихвен заем от бюджета осигурен от собствени приходи ,в размер на 28 468.38 лв. във връзка с текущото изпълнение на проект „Прилагане на мерки за успешна адаптация към климатичните промени" № BGENVIRONMENT -4.003-0017 ,от Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени" на ФМ на ЕИП 2014-2021 год., средствата да бъдат използвани като част от авансово плащане по договора.

2.Възлага на Кмета на Общината да осъществи да осъществи необходимия контрол, свързан с изпълнението и разходването на средствата за целите на проекта.

3.Решението влиза в сила съгласно чл.60, ал.1 от АПК.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли