Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 54

РЕШЕНИЕ № 54

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

На основание чл.21, ал.1, т. 8, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и на основание § 59 и § 60 от преходните и заключителни разпоредби на Данъчно-осигурителния и процесуален кодекс където е решено натрупаните месечни обезпечения и отчисления по чл.60 ,ал.2 ,т.1 и 2 и чл.64 ,ал.1 от Закона за управление на отпадъците за 2023 год. /Държавен вестник брой 100 от 16.12.2022 год./ да се разходват от общините въз основа на решение на Общински съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от общински съвет начин на определяне и размер на такса битови отпадъци, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 54

1. Отменя Решение № 40 от Протокол № 5 от 22.12.2023 год. на Общински съвет Симитли за разходване на сумата от 273 807 лева /двеста седемдесет и три хиляди осемстотин и седем лева/ формирани от месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците за 2022 г. и 2023 г. за закупуване на съдове за разделно събиране на отпадъците.

2. Сумата в размер на 273 807,00 лева /двеста седемдесет и три хиляди осемстотин и седем лева/, натрупана от месечните обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. и 2023 г. да бъде разходвана за погасяване на част от главница в размер на 343 502 лв. /триста четиридесет и три хиляди петстотин и два лева/ по Акт за установяване на публично вземане № 03 /12.12.2017 год. на Регионална инспекция по околна среда и води за отчисления по Закона за управление на отпадъците.

3. Сумата от 69 695,00 лева /шейсет и девет хиляди шестстотин деветдесет и пет лева/, представляваща остатък за доплащане по главницата по т.2 да бъде подсигурена от месечните отчисления по чл. 64 от ЗУО за 2024 год.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли