Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 53

РЕШЕНИЕ № 53

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

В Общински съвет – Симитли постъпи писмо с вх. № 06-00-03 от 16.01.2023 година на Областния управител на област с административен център Благоевград – г-жа Мария Димова, в което отправя молба за определяне на представител от Общински съвет – Симитли в състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Благоевград.

Областният съвет за намаляване на риска от бедствия осъществява възложените му дейности и правомощия по Закона за защита от бедствия, както и по указания и насоки, дадени от Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет на Република България, на територията на област Благоевград. Съгласно чл. 64А от Закона за защита при бедствия, ал. 1 за подпомагане дейностите по чл. 64 от същия закон, се създава Областен съвет за намаляване риска от бедствия, а според ал. 2 - „Членове на съвета по ал. 1 са: кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на МВР, командирът на военното формирование на територията на областта, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност", директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия."

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 64а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 53

1. Определя за свой представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия общинския съветник .......................................

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид необходимостта от актуализиране на поименния състав на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия, и с оглед осигуряване възможност Общински съвет – Симитли да има свой представител, допуска предварително изпълнение на решението.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли