Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 52

РЕШЕНИЕ № 52

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 129, ал.1 и чл. 89 от Закона за устройство на територията и заявление с вх. №92-00-876/25.08.2023г., Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 52

Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за „Трасе на електрически кабел 20 Kv до поземлен имот 66460.448.4, област Благоевград, община Симитли, гр. Симитли, м. ЧИФЛИШКИ РИД". Трасето на електрическия кабел 20 kV започва от съществуващ стоманорешетъчен стълб (CPC) 40/501 от ВЕП 20 kV „Марево" и преминава през селскостопански, горски, ведомствени пътища с общинска публична собственост и до достига до границата на поземлен имот № 66460.448.4 (Собственост на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД , с начин на трайно ползване „Нива"). Сервитутната ивица по оста на трасето е с широчина 4 метра, по 2 метра от двете страни, общата дължина е е 828,16 метра, а общата площ на сервитута е 3 424,74 кв. м. по КККР на гр. Симитли.

Засегнати имоти от трасето за електрически кабел 20 Kv:

- ПИ с идентификатор 66460.391.885, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път" по землището на гр. Симитли, община Симитли със засегната площ 761,61 кв. м. и дължина на трасето, от площа на имота 162,37 метра.

- ПИ с идентификатор 66460.452.886, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път" по землището на гр. Симитли, община Симитли със засегната площ 1281,18 кв. м. и дължина на трасето, от площа на имота 320,30 метра.

- ПИ с идентификатор 66460.385.885, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път" по землището на гр. Симитли, община Симитли със засегната площ 81,54 кв. м. и дължина на трасето, от площа на имота 20,38 метра.

- ПИ с идентификатор 66460.394.885, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път" по землището на гр. Симитли, община Симитли със засегната площ 107,64 кв. м. и дължина на трасето, от площа на имота 26,88 метра.

- ПИ с идентификатор 66460.448.885, общинска публична собственост, с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски ведомствен път" по землището на гр. Симитли, община Симитли със засегната площ 1192,77 кв. м. и дължина на трасето, от площа на имота 298,23 метра.

Общата проектната дължина на предвиденото трасе за кабелна линия е 828,16м.

Проектът е изработен съгласно изискванията на:

• НАРЕДБА №8 от 2001г. на МРРБ;

• НАРЕДБА №7 от 22 декември 2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;

• НАРЕДБА №8. за правила и нормативи за правила и норми за разполагане на техническите проводи и съоръжения в населените места;

• НАРЕДБА №16 от 9 юни 2004г. за сервитутите на енергийните обекти;

• НАРЕДБА №3 от 9 юни 2006г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

Проектът е изработен в цифров и графичен вид за сметка на собственика „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД

• Целта на проекта: Определяне на дължината на трасето и засегнатите имоти по КККР на гр. Симитли;

• Вид на плана: Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП).

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли