Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Решения РЕШЕНИЕ № 51

РЕШЕНИЕ № 51

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИМИТЛИ

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От Протокол № 7 на заседание на Общински съвет – Симитли, област Благоевград, проведено на 29.01.2024 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията; чл.21, ал.3 от ЗОЗЗ и искане от Кмета на Община Симитли, Общинският съвет взе следното

Р Е Ш Е Н И Е

№ 51

1. Разрешава изработване на ПУП-ПЗ /подробен устройствен план-план за застрояване/ на поземлен имот с идентификатор № 66460.161.30, местност „Равнако" по КККР на гр. Симитли, общ. Симитли, за промяна предназначението от „Изоставена нива" за неземеделски нужди – за „Склад за промишлени стоки, магазин, офиси и автосервиз".

2. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПЗ, по реда на чл.125 от ЗУТ.

Допуснатата устройствена зона е „Соп" / смесена обществено обслужваща и производствено-складова зона / - с отреждане „Склад за промишлени стоки, магазин, офиси и автосервиз", при спазване Наредба № 7 за правила и нормативи на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, при следните показатели:

Устройствена зона /Соп/ - смесена обществено обслужваща и производствено-складова зона

Начин на застрояване - свободно

Характер на застрояване - ниско (до 10 метра)

Плътност на застрояването - до 80 %

Интензивност на застрояване /КИНТ/ - до 2,5

Необходима озеленена площ - мин. 20 %

Специфични изисквания - паркиране в рамките на имота

Проектът да се изработи в обем съгласно изискванията на Наредба № 8/2001 г. на МРРБ в цифров и графичен вид за сметка на собственика.

• Цели – промяна на предназначението на имота за съответни нужди;

• Задачи – необходимо е с проекта за подробен устройствен план-план за застрояване да се предвиди промяна на предназначението на имота от „Изоставена нива" за неземеделски нужди – за „Склад за промишлени стоки, магазин, офиси и автосервиз" - в смесена обществено обслужваща и производствено-складова зона /Соп/;

• Вид на плана: подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане;

Проектът да се изработи при спазване на одобреното задание и изискванията на ЗУТ и свързаните с него подзаконови нормативни актове.

3. Упълномощава кмета на Община Симитли да предприеме необходимите правни и фактически действия по изпълнението на настоящето решение.

Вилимир Маринов Александров

Председател на ОбС – Симитли