Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Правилници Правилник на обществения посредник

Правилник на обществения посредник

П Р А В И Л Н И К
За организация и дейността на общественият посредник на територията на Община Симитли
Общи положения
Чл.1.Този правилник се приема на основание на чл.21а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местна администрация и чл.5, ал.2, т.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Симитли, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията.
Чл.2.Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и организациите пред органите на местното самоуправление и местната администрация на Община Симитли, когато те са нарушени от действия или бездействия на общински органи и техните администрации и от лица, на които е възложено предоставянето на обществени услуги и той съдейства за активно действаща местна власт чрез контрол върху нейните актове и действия.
Чл.3./1/ Дейността на обществения посредник се осъществява чрез подаване на предложения и сигнали до местни органи, автори на оспорвани актове или до горестоящите им органи.
/2/Дейността на обществения посредник е насочена и към подобряване качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.
Чл.4.Общественият посредник се подпомага в дейността си от техническия сътрудник на Общинския съвет.
Чл.5/1/Органите на местното самоуправление и местната администрация предоставят на обществения посредник  необходимите сведения и данни в съответствие със законовите изисквания за достъп до информация.
Принципи
Чл.6/1/В дейността си обществения посредник се ръководи от принципите на:
Законността, независимостта, справедливостта, прозрачността и публичността, хуманността и толерантността.
/2/Общественият посредник осигурява равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия и религиозни вярвания.
Избор и мандат на обществения посредник
Чл.7/1/Общественият посредник на територията но Община Симитли се избира от Общински съвет – Симитли след процедури по номинация.
/2/Процедурата по номинация се обявява публично чрез електронните и печатни медии.
Чл.8/1/За обществен посредник може да се кандидатира всеки български гражданин, който има постоянно местожителство на територията на Община Симитли.
/2/За участие в процедурата по номинация на обществен посредник кандидатите подават до Председателя на Общинския съвет:
-заявление;
-автобиография;
-свидетелство за съдимост;
-копие от диплома за висше образование;
-документ, удостоверяващ трудов стаж;
-виждания за изпълнението на функцията на обществения посредник;
-други материали /препоръки, сертификати /, които по тяхна преценка са в подкрепа на кандидатурата им.
Чл.9.Обществения посредник не може:
1.Да заема платена длъжност в Общинска администрация.
2.Да участва в ръководни органи на търговски дружества или юридически лица с нестопанска цел.
3.Да членува в ръководството на политическа партия или синдикална организация, в т.ч  на общинско ниво.
Чл.10/1/Процедурата по номинацията се извършва от временна Комисия по номинацията, чиито членове са членове към  Общински съвет Симитли.
/2/Комисията по номинацията обявява началото на процедурата и определя 30- дневен срок за подаване на документи.
/3/След изтичане на 30- дневния срок Комисията по номинацията разглежда постъпилите документи от кандидатите, които ще бъдат поканени за събеседване.
/4/ Кандидатите, поканени за събеседване представят и аргументират пред Комисията по номинациите своите виждания за начина на  изпълнението
на функцията обществен посредник.По време на събеседването Комисията проверява теоретичните и практическите знания на кандидатите в областта на местното самоуправление, правозащитна сфера, социалното дело и други области.
/5/След приключване на събеседването и на база личните убеждения на членовете на Комисията за показаните от кандидатите личностни и експертни качества, Комисията по номинация взема решение, с което предлага на ОбС – Симитли за гласуване кандидатурите за обществен посредник.
Чл.11./1/Общински съвет –Симитли избира обществен посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.
/2/В случай, че при първо гласуване никой от кандидатите не е получил необходимото мнозинство, провежда се второ гласуване, в което участват двамата кандидати получили най – много гласове.При второто гласуване за избран се смята кандидатът, който е получил гласовете на 2/3 от общия брой общински съветници.
Чл.12./1//Изменение – Решение № 373 от 26.02.2007г./
Обществения посредник се избира за срок от пет години .
/2//Изменение - Решение № 373 от 26.02.2007г.
Едно лице не може да бъде избиран за обществен посредник повече от два пъти.
Чл.13/1/Общественият посредник се освобождава от длъжностtа при:
1.Подаване на оставка пред Общински съвет Симитли;
2.Изтичане на срока, за който е избран;
3./Изменение – Решение № 373 от 26.02.2007г./Трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си за повече от шест месеца;
4.Осъждане с влязла сила присъда ;
5.Несправяне със задълженията си и при нарушаване на Конституцията на Република България и законите на страната, или общо приетите морални правила за поведение в обществото.
/2/При освобождаване на обществения посредник от длъжност поради изтичане на срока, той продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник.
/3/Право да поискат освобождаване от длъжност по реда ал.1,т.1,т.3,т.5 имат една трета от общинските съветници, след писмено предложение до Председателя на Общински съвет, а той от своя страна обявява основанията за прекратяване по чл.1, т.1, 2, 4 пред Общински съвет – Симитли.
/4/В случай на предсрочно прекратяване на мандата на общинския посредник процедура за избиране на нов обществен посредник се провежда в срок от два месеца от влизането в сила на решението по ал.1,т.т.1,2,4.
Жалби
Чл.14/1/Български и чужди граждани и лица без гражданство, юридически лица и организации чрез техните представители, които осъществяват дейност на територията на Община Симитли могат да се обръщат към обществения посредник с жалби.
/2/Гражданите и техните организации подават жалба до обществения посредник в случаите на:
-нарушаване на изискванията за законосъобразност и правилност на административните актове и действия на органите на местната власт;
-нарушаване на процедури за издаване на административни актове и предоставяне на административни услуги;
-предоставяне на невярна или недостатъчна информация за упражняване на правата и задълженията на гражданите и реда и условията за извършване на административни услуги;
-прояви на некомпетентност, недобросъвестност, мудност и незачитане правата и достойнствата на гражданите;
-прояви на корупция.
/3/Жалбата трябва да съдържа име и постоянен адрес на жалбоподателя, данни за нарушителя, описание на нарушението.Към жалбата могат да се прилагат и писмени доказателства.
/4/За жалби, подадени устно, се съставя протокол от сътрудника на обществения посредник.
/5/Анонимни жалби и сигнали, както и такива за нарушения извършени преди повече от 3 години, не се разглеждат.
/6/Постъпилите жалби се завеждат в регистър. В регистъра се отбелязват предприетите по всеки конкретен случай мерки и резултатът от тях.
Производство по разглежданите жалби от обществения посредник
Чл.15.Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:
-вътрешно – служебните отношения на органите на местната власт и местното самоуправление;
-приватизацията и дейността на общински дружества;
-въпроси от личния живот на гражданите;
-съдебни процедури.
Чл.16.Обществения посредник няма право да представлява лица, които са се обърнали към него за защита пред съда.
Чл.17./1/Общественият посредник е длъжен да уведоми гражданите и представителите на техните организации в 20-дневен срок от получаването на жалбата какви мерки е предприел по случая.
/2/В случай на отказ, в срока по предходната алинея, обществения посредник е длъжен да изложи основанията за отказ  и да препоръча други средства за постигане на желания резултат.
/3/За изясняване на фактическата обстановка обществения посредник събира допълнителни данни от гражданите или засегнатите органи.
Чл.18/1/Производството пред обществения посредник е безплатно.
/2/Обществения посредник осъществява контактите си с гражданите във време и място, определени публично обявени от него.
Чл.19.За изпълнение на правомощията си обществения посредник:
-извършва проверки по постъпилите жалби, които се отнасят до отношенията граждани / организации на граждани –общинска администрация /;
-посредници между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения;
-дава задължителни становища на органите на Общински съвет – Симитли по проверки, свързани с дейността на служителите от Общинска администрация – Симитли и касаещи спазването от тяхна страна на утвърдените от Общинския съвет – Симитли подзаконови нормативни актове, етични норми и принципи;
-подава сигнал на Общински съвет, когато констатира, че се създават пречки за реализиране на законните права и интереси на гражданите;
-отправя предложения до Общинския съвет за подобряване на мерките по спазване на законността в административната практика и за отстраняване на последиците от нарушаването й, както и за отстраняване на причините за подобна практика;
Чл.20.Обществения посредник е длъжен да не разгласява обстоятелствата, които представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и техните организации, които са му станали известни във връзка с осъществяването на правомощията му.
Чл.21./1/При осъществяване на дейността си общественият посредник си сътрудничи с постоянната Комисия по устройство на територията, обществен ред и сигурност като я информира за постъпилите при него жалби и сигнали на граждани.
/2/Общински съвет - Симитли изпраща на обществения посредник приетите от него нормативни актове.
Чл.22/1/Органите на местното самоуправление и общинската администрация са длъжни да оказват съдействие на обществения посредник при установяване на нарушения на законосъобразността и целесъобразността по жалбите на граждани и техните организации.
/2/Органите на местното самоуправление и Общинската администрация предоставят на обществения посредник необходимите му сведения  и данни.
Чл.23.Дейността на обществения посредник се обезпечава от технически сътрудник на Общински съвет.Договорът със сътрудника се сключва с Кмета на Общината по предложение от обществения посредник.
Финансови условия
Чл.24./1/Финансовото осигуряване на дейността на обществения посредник е от бюджета на Община Симитли.
/2//Изменение – Решение №373 от 26.02.2007г./ Обществения посредник получава месечно възнаграждение в равняващо се на две средни брутни месечни работни заплати в администрацията на общината.
/3/Обществения посредник представя ежегодно в нормативно установените срокове
план - сметка за необходимите средства, която включва трудови възнаграждения, средства за издръжка на офиса и други необходими и присъщи разходи.План – сметката се включва в проекта за бюджета на Община Симитли и се утвърждава от Общинския съвет.
/4/Обществения посредник не може да получава друго възнаграждение по трудов договор.
/5/Община Симитли осигурява помещение за работа на обществения посредник и техническия му сътрудник с възможност за постоянен и неограничен достъп на гражданите до него.
/6/Работното време на обществения посредник и неговия сътрудник съвпада с това на общинска администрация.
/7/С решение на Общински съвет – Симитли, в дейността си обществения посредник се подпомага и от средства, отпуснати от спонсорства на не правителствени местни и чуждестранни организации и структури.
Отчетност и отговорност
Чл.25.За постъпилите жалби и становището си по тях, обществения посредник предоставя шестмесечен анализ пред Общински съвет – Симитли.
Чл.26/1/Обществения посредник предоставя годишен отчет за дейността си през предходната година до 31 януари пред Общински съвет – Симитли.
Чл.26/2/ Отчетът съдържа:
-обща информация за подадените жалби, по които проверките не са приключили;
-данни за отправените предложения и сигнали и мерки, предприети във връзка с тях;
-данни за разрешени случаи;
-данни  за случаи, при които намесата на обществения посредник е останала без резултат и причините за това;
-становище за прилагане на средствата за защита на законните права и интереси на гражданите;
-отчет на разходите;
-анализ на постъпилите през годината жалби по тематични групи.
Чл.27/1/Кметът на Община Симитли и Председателя на Общински съвет представят становище по отчета.
/2/Отчетът се внася на сесия на Общински съвет до 31 март на календарната година.
/3/Общинския съвет приема годишния отчет на обществения посредник с обикновено мнозинство.
Чл.28./1/Отчетат на обществения посредник се публикува в електронната страница на Община Симитли.
/2/Копия от отчета се представят в приемната на обществения посредник и в деловодството на Общинския съвет, на разположение на гражданите и техните организации.
Чл.29.Обществения посредник носи отговорност пред Общински съвет Симитли.
-за неспазване на този правилник и други нормативни актове на Общински съвет Симитли и действащото законодателство;
-за нарушаване правата и интересите на гражданите;
-за нарушения на изискванията за конфиденциалност;
-за проява на заинтересованост и необективност, включително за лобиране в полза на търговски дружества или неправителствени организации.
Преходни заключителни разпоредби
§1.За всички неуредени въпроси по дейността на общинския посредник се прилагат разпоредбите по ЗАНН, ЗАП, ЗМСМА и Закона за  омбудцмана.
§2.Правилникът влиза в сила в 7 – дневен срок от деня на приемането му от Общински съвет - Симитли и е приет с Решение № 218 по Протокол № 22 от 23.12.2005г.
§3.Правилника на обществения посредник на Община Симитли е изменен с Решение № 373 по Протокол № 32 от 26.02.2007г.
Председател
На ОбС – Симитли:
/Св. Атанасовска/