Republic Bulgaria, Region Simitli
Български (България)
Начало Обяви Уведомление

Уведомление

До

Зоя Христова Величкова - Гр. София, кв. „Драгалевци“, ул. „Марин Големинов“ №23

Димитрина Божинова Люнгова - гр. Сандански, ул. „Борис Сарафов“ № 18

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед № 610/01.11.2023 г. на Кмета на Община Симитли за допускане на ПУП – ПР /план за регулация/ за УПИ III - 47, УПИ IV – 47 и УПИ V - 14, кв. 14 по плана на с. Брежани, общ. Симитли за промяна на вътрешните регулационни линии по имотните граници на имот с пл.сн. 418, кв. 14 по плана на с. Брежани, общ. Симитли. Обособяват се три нови УПИ; УПИ XXI-418, УПИ XXII-418 и УПИ XXIII-418, кв. 14 по плана на с. Брежани, общ. Симитли.

Възложител: Цветанка Христова Комолска

В 14 дневен срок от получаване на настоящето писмо можете да се запознаете с плана и да направите писмени възражения, предложения и искания по същия до общинска администрация - гр. Симитли, дирекция СУСКЕЕПП.

БТ